งดเหล้าเข้าพรรษาที่หนองคายประสบผลสำเร็จ 80%

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


งดเหล้าเข้าพรรษาที่หนองคายประสบผลสำเร็จ 80% thaihealth


งดเหล้าเข้าพรรษาที่หนองคายประสบผลสำเร็จ 80% งดดื่มครบพรรษา สอดคล้องยอดขายเหล้าช่วงเข้าพรรษาลดลง 80% เช่นกัน


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ออกเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษาหมู่บ้านสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียง ที่หมู่บ้านหนองยางคำ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายกังวาล ครองยุติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ หนองคาย และประชาคมงดเหล้าจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย พระมหายศสรัลล์ ดร. เจ้าอาวาสวัดจำปาทอง คุณครูนลินี เสริมทรัพย์ นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา ปลัดอาวุโส และนายสุวรรณ ปลัดพรม ผู้ใหญ่บ้านฯ พร้อมด้วยประชาชน คนหัวใจหิน คนหัวใจเพชร เครือข่ายเด็กเยาวชนฯ และเจ้าของร้านค้าประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 ร้านค้า ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ 100 คน


ผลการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาพบว่า หมู่บ้านหนองยางคำ มีจำนวนหลังคาเรือน 90 หลัง มีประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มเหล้า จำนวน 100 คน ลงชื่องดเหล้าเข้าครบพรรษา จำนวน 80 คน มีคนหัวใจเพชรที่เลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 20 คน จัดตั้งชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (อ.สคล.) จำนวน 1 ชมรม ผลการติดตามคนดื่มที่งดเหล้าครบพรรษา จำนวน 80 คน ของ ชมรม อ.สคล.บ้านหนองยางคำ พบว่าสามารถงดเหล้าได้ครบ 2 เดือน จำนวน 80 คน คิดเป็น 100% ขณะที่ผลการสำรวจร้านขายเหล้าในหมู่บ้าน จำนวน 3 ร้าน ก็พบว่า รายได้จากการขายเหล้าลดลงประมาณ 80% เช่นเดียวกัน


งดเหล้าเข้าพรรษาที่หนองคายประสบผลสำเร็จ 80% thaihealth


นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เปิดเผยว่า หมู่บ้านหนองยางคำ ถือเป็นหมู่บ้านสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียง ที่ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นต้นแบบเพื่อการศึกษาดูงานฯ ได้ เนื่องจากมีผลสำเร็จในเชิงคุณภาพของงานในด้านต่างๆ ดังนี้


1. มีผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างแรงบันดาลใจให้คนเลิกเหล้า ให้ชุมชนลดเหล้า


2. มีคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้ามาแล้ว 3 ปี) ที่กล้าปราศตนเองว่า จะเลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 20 คน


3. มี ชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจำหมู่บ้าน (อ.สคล.) จำนวน 1 ชมรม มีสมาชิกเป็นคนหัวใจเพชร จำนวน 20 คน ทำหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลการดื่ม และติดตามผลการงดเหล้าเข้าพรรษาประจำหมู่บ้าน


4. มีประชาคมงดเหล้าที่มีความหลากหลาย ทั้งผู้นำชุมชน พระสงฆ์ ครู/อาจารย์ รพ.สต. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำปกครอง ไวยาวัจกรประจำหมู่บ้าน และกลุ่มเด็กเยาวชน


5. มีการจัดทำฐานข้อมูลคนดื่ม และคนหัวใจหิน ที่สามารถติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลเชิงคุณภาพได้


6. มีการเสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


7. มีกลุ่มคนเลิกเหล้าไปประกอบสัมมาชีพวิถีพอเพียง ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ข้อมูลเชิงคุณภาพทั้ง 7 ประการนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หมู่บ้านหนองยางคำ เป็นหมู่บ้านสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียง ตามยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า ๒๐ ปี ที่จะประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาจากการดื่มเหล้าได้ในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code