คุมโซนนิ่งห้ามขายเหล้า 14 ส.ค. นี้

ชี้พื้นที่ต้องห่าง “สถานศึกษา” 500 ม.

 

คุมโซนนิ่งห้ามขายเหล้า 14 ส.ค. นี้ 

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมการแก้ปัญหาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกำหนดเขตห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

 

          โดยมีนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะทำงานแก้ปัญหาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 25 สถาบัน ซึ่งก่อนหน้านี้สถานศึกษา 79 แห่ง ได้ลงนามเห็นชอบการกำหนดเขตห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้แล้ว

 

          โดยนายปริญญากล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ว่า

 

          1. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อยู่ห่าง 500 เมตร จากบริเวณสถานศึกษา และให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด พิจารณาร่วมกับสถานศึกษาในการกำหนดเขตยกเว้นหรือผ่อนผันให้สามารถจำหน่ายได้

 

          2. เสนอประกาศฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

          3. สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ (บทเฉพาะกาล)

 

          มติดังกล่าวจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบก่อน จากนั้นจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีบังคับใช้ต่อไป

 

          ด้านนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า มท. เห็นด้วยกับ สธ. ในการดำเนินการออกประกาศดังกล่าว เนื่องจากไม่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษาดื่มแอลกอฮอล์และมั่วสุมกันใกล้กับสถานศึกษา ส่วนของ มท.ก็เห็นตรงกับ สธ. ในนามรัฐบาลที่จะต้องดูแลเยาวชนของชาติด้วย

 

          โดย มท. มีหน้าที่ในฐานะองค์การปกครอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดประสานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา หากร้านใดมีความผิดตามประกาศฉบับนี้คงจะต้องยุติการดำเนินการไปจนกว่าขอต่ออายุทะเบียนใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีถัดไป ทางสรรพสามิตก็ไม่อนุญาตต่อไป ก็เท่ากับว่าไม่สามารถจำหน่ายได้รอบปีถัดไป

 

          นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กล่าวว่า กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จะมีอายุใช้งานครบ 1 ปี 6 เดือน ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ สธ. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติตาม ซึ่ง สธ. จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มขึ้น ข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนทุกราย จะส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด ไม่มีการผ่อนผันอีกต่อไป” นพ.สมานกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 07-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

อ่านเนื้อหาทั้งหมดในคอลัมน์คลิกที่นี่

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ