ความสุขคนทำงานรากฐาน ‘องค์กรสร้างสุข’

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 


ความสุขคนทำงานรากฐาน 'องค์กรสร้างสุข' thaihealth


แฟ้มภาพ


องค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นั้น หนึ่งในองค์ประกอบของแรงขับเคลื่อนคือ คนทำงานมีความสุข ภาคีเครือข่ายและ สสส. ร่วมกันถอดบทเรียน ถ่ายทอดวิธีการสู่องค์กร เพื่อสร้างให้คนในองค์กรทำงานด้วยความสุข


เชื่อหรือไม่ว่า งานจะออกมาดีได้ หรือบริษัทที่มีผลงานโดดเด่น องค์ประกอบสำคัญมาจากคนทำงานมีสุขภาพดี และมีความสุข  องค์กรหลายแห่งจึงพยายามสร้างบรรยากาศการทำงานให้เป็น "องค์กรสร้างสุข" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สน.8) ได้ขับเคลื่อน งานด้านองค์กรแห่งความสุขกับหลายหน่วยงาน ทั้ง ภาครัฐ และ ภาคเอกชน มากว่า 10 ปี ซึ่งองค์กรแห่งความสุขล้วนให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ ในระหว่างการทำงานเท่านั้น แต่ยังห่วงใยถึงครอบครัว สังคมและ รูปแบบการใช้ชีวิตของพนักงานอีกด้วย


ล่าสุดได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุม "การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 : National Forum Human Resources for Health 2017 (HR4H Forum)" เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีความสุขและสุขภาพที่ดี ของพนักงานที่จะส่งผ่านออกมายังคุณภาพของผลงาน


ความสุขคนทำงานรากฐาน 'องค์กรสร้างสุข' thaihealth


นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.กล่าวว่า ก่อนที่จะไปยกระดับหรือดูแลสุขภาพและความสุขของประชาชน เจ้าหน้าที่ต้องดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีด้วย สำหรับกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกสอนมาให้ดูแลสุขภาพประชาชนให้ดีที่สุดนั้น "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทั้งบุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน


ด้าน ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความสำคัญขององค์กรแห่งความสุข คือทำอย่างไรก็ได้ให้คนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข เมื่อคนในองค์กรมีความสุขก็พร้อมจะทำงานได้อย่างเต็มที่ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ 5 ประการ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข คือ 1.การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาองค์กร 2.การสื่อสารระหว่างองค์กร 3.การถอดบทเรียน เพื่อนำมาใช้เป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นๆ 4.แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ และ 5.การสร้างเครือข่าย ซึ่ง การลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรนับเป็นการพัฒนาคุณภาพ องค์กรไปพร้อมกันด้วย


ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้ร่วมกับ สสส. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำเรื่อง Happy workplace และ ลงนามความร่วมมือ ในปี 2556 โดยให้บุคลากรจิตอาสาเข้าอบรม เป็นเครือข่ายนักสร้างสุของค์กร กับ สสส. ต่อเนื่องถึง 6 รุ่น เมื่อมีนักสร้างสุของค์กรก็เหมือนมีสิ่งมาเติมเต็มให้คนทำงาน มีความสุขมากขึ้น จากการอบรมดังกล่าวได้นำมาต่อยอดในโครงการ "สุข 8 ประการ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยการน้อมนำ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นตัวกำหนดขอบเขตของการสร้างความสุข ในองค์กร


ความสุขคนทำงานรากฐาน 'องค์กรสร้างสุข' thaihealth


เช่นเดียวกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมอบรมกับ สสส. จนเกิดนักสร้างสุของค์กรทั้งหมด 50 คน ในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยได้กำหนดแผนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสำนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้ง 8 ด้าน จาก สสส. เช่น Happy money ได้ทำสวัสดิการด้านการเงิน มีกองทุนให้บุคลากร ได้กู้ยามจำเป็นในอัตราดอกเบี้ยต่ำ Happy society การทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันทำให้บุคลากรรู้จักกันมากขึ้น เกิดเป็นเครือข่าย ทำให้การประสานงานง่ายขึ้น ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้บุคลากรมีความสุขและเข้าร่วมกิจกรรม กับองค์กรมากขึ้น นับเป็นการสร้างพลังและแรงบันดาลใจให้กับ คนทำงาน และยังเป็นผู้ขับเคลื่อนความสุขเหล่านี้ให้กับเพื่อร่วมงานคนอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย  ความสุขและสุขภาพที่ดีของพนักงานจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นพื้นฐานสำคัญขององค์กร การสร้างองค์กรแสนสุข ให้คนทำงานแฮปปี้ ผลของงานก็ออกมาดีเช่นกัน

Shares:
QR Code :
QR Code