คนไทยหนึ่งล้านคนป่วยจากการสูบบุหรี่

ที่มา : ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


คนไทยหนึ่งล้านคนป่วยจากการสูบบุหรี่ thaihealth


เผยคนไทยหนึ่งล้านคนป่วยจากการสูบบุหรี่


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกว่า ในทุกคนไทยหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ จะมีผู้สูบบุหรี่ไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน เทียบกับกรณีของสหรัฐอเมริกาที่สัดส่วนเดียวกันเท่ากับ 1 ต่อ 30 คน  เนื่องจากประชากรวัยสูบบุหรี่ของอเมริกามีอายุมากกว่าและอายุยืนกว่าผู้สูบบุหรี่ไทย และจากข้อมูลการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 5 หมื่นคนเศษ ทำให้ประมาณการได้ว่า มีคนไทยอย่างน้อยหนึ่งล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่และป่วยหรือพิการด้วยโรคเรื้อรังร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมปอดพอง และโรคเรื้อรังอื่นๆ


ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อไปว่า จำนวนผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่หนึ่งล้านคนนี้ ล้วนเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด และค่ารักษาพยาบาลแพง โดยเฉพาะผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ที่อาการหนัก 5 หมื่นกว่ารายที่เสียชีวิตในแต่ละปี โดยเฉลี่ยจะป่วยหนักจนสูญเสียคุณภาพชีวิตคนละสองปี ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้นอกจากตัวเองจะทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย เป็นภาระต่อครอบครัวผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการเพิ่มภาระต่อการบริการของโรงพยาบาล และสร้างภาระต่องบประมาณด้านสาธารณสุขให้แก่รัฐบาล เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องใช้บริการสามสิบบาทรักษาทุกโรค หรือไม่ก็สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ซึ่งงบรักษาพยาบาลที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ แนวโน้มจะยังเพิ่มขึ้นทุกปีจากประชากรวัยสูบบุหรี่ที่อายุเพิ่มขึ้น และองค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 15 ของประเทศที่มีภาระการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ล่าสุดยังอยู่ที่ 11 ล้านคน ชายไทยยังสูบบุหรี่ร้อยละ 40 ซึ่งสูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่เฉลี่ยของชายทั่วโลกที่เท่ากับ 34.6% ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันเร่งรัดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการควบคุมยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการสูบบุหรี่โดยเฉพาะในคนที่ยากจน ซึ่งนอกจากจะลดจำนวนผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการลดปัญหาความยากจน และภาระงบประมาณการรักษาพยาบาลของประเทศด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code