คนอยู่ดี องค์กรต้องสร้างสุข

ทุกคนปรารถนาความสุข แต่ความสุขนั้นไม่ได้เป็นของขวัญที่ลอยมาได้เอง ต้องขวนขวาย และบริหารให้เกิดความสุข เพื่อนำสุขภาวะที่ดีไปเป็นพลังในการใช้ชีวิตให้เต็มคุณค่า


คนอยู่ดี องค์กรต้องสร้างสุข thaihealth


แฟ้มภาพ


องค์กรก็เช่นกันต่างก็ต้องการเป็นองค์กรแห่งความสุข "Happy Workplace" องค์กรก็ต้องสร้างสภาพสุขให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน เพื่อให้พนักงาน มีสุขภาพกายใจพร้อมที่จะร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน


ทั้งความสุขของปัจเจกบุคคล และ ขององค์กรนั้นไม่มีฟ้าประทาน ต้องสร้างและพัฒนาขึ้นมา ซึ่งจากการศึกษาวิจัย หลายสำนักที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) สรุปแนวทางในการสร้าง สุขภาวะแก่ตนและองค์กรไว้ 8 ด้าน ดังนี้


1. Happy Body พนักงานต้องสร้างความสุขจากการมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งต้องมุ่งมั่น บ่มเพาะวินัยในการกิน การอยู่ และการใช้ชีวิต ไม่ใช่หักโหมงานหนักจนเกินพอดี ทำงานสะท้อนความสามารถ ไม่ใช่งานมาพิฆาตความสุข องค์กรเช่นกันต้องจัดให้ มีสวัสดิการ ดูแลพนักงานให้มีร่างกายที่ แข็งแรง ปราศจากอันตราย ปลอดจากมลภาวะต่างๆ เป็นต้น


2. Happy Heart พนักงานต้องสร้างบุคลิกภาพของความเป็นผู้มีน้ำใจ รู้จัก แบ่งปันอย่างเหมาะสม ต้องค้นหาความสามารถของตนที่เป็นจุดแข็งหรือพรสวรรค์เพื่อให้ทำงานที่ทำด้วยใจรัก และเกิด ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ทำ องค์กรก็ต้อง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการทำงาน จัดให้มีระบบการ ให้คำปรึกษา (Counseling) จากคนภายใน หรือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อเพิ่มมุมมองทางบวก และความอิ่มเอมใจในการทำงาน


3. Happy Relax พนักงานต้องสร้างวิถีชีวิตที่ผ่อนคลาย รู้จักวางจิตใจให้เป็นสุข องค์กรต้องสร้างบรรยากาศการทำงาน แห่งความไว้วางใจกัน และเป็นธรรม  บางองค์กรจัดสถานที่ให้มีมุมผ่อนคลาย  พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อลดความคร่ำเคร่งในงานที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน


4. Happy Brain พนักงานควรหมั่นสั่งสมความรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เติบโตทางปัญญาและอารมณ์ องค์กรมีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาอบรม ให้พนักงานมีความสามารถสูง และเป็น มืออาชีพ


5. Happy Soul วิญญูชนต้องตั้งใจยกระดับจิตใจของตนให้รู้จักละอายและเกรงกลัวต่อการทำไม่ดี เพราะจะทำให้จิตใจร้อนรน ไร้สุข องค์กรก็จะต้องส่งเสริมและมุ่งเน้นการทำงานบนพื้นฐานคุณธรรม เมตตาธรรม


6. Happy Money การใช้เงินเป็น นับเรื่องสำคัญของพนักงาน ต้องสร้างระบบการดูแลค่าใช้จ่าย และการออม องค์กร ต้องมีระบบในการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม หรือจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการออมของพนักงาน เป็นต้น


7. Happy Family ความสุขของครอบครัว พนักงานต้องสร้างความอบอุ่นใจในครอบครัว ให้ความสำคัญจัดสรรเวลา ริเริ่มกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวมีความผูกพัน เพราะครอบครัวเหมือนภูมิคุ้มกัน และเป็นกำลังใจให้เผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ ได้ องค์กรจึงควรให้ความสำคัญ กับครอบครัวพนักงาน มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัวของพนักงาน ให้ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ให้ครอบครัวพนักงาน มาร่วมรับรู้ ชื่นชมพนักงาน เป็นต้น


8. Happy Society ความสุขทางสังคม พนักงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย และชุมชน สังคมรอบข้างที่ดี สร้างเสริมมิตรภาพในหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อนกลุ่มต่างๆ และสังคมชุมชนที่เราอาศัยอยู่ องค์กรต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ชุมชน สังคม และใส่ใจต่อ สิ่งแวดล้อม องค์กรก็จะเป็นองค์กรแห่งความสุขที่คนเก่งๆ ปรารถนาจะร่วมงานด้วย


สุขภาวะทั้ง 8 เป็นทางออกของการสร้างสุขภาวะในชีวิต ทำให้เห็นแสงแห่งความสุขทุกมิติ ไม่ต้องเกิดอาการมืด แปดด้าน อย่างไรก็ตามความสุขเหล่านั้น ทั้งพนักงานและองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นเองจึงจะทำให้ปี 2559 เป็นปีแห่งความสุข ดั่งบทกลอนของ "น้องวิภาพ คัญทัพ"  ที่แต่งให้คอลัมน์นี้ว่า


          จะถามหาความสุขที่ไหนเล่า


          ถ้ากอดเข่าหน้างอ-รอความหวัง


          สุขเกิดได้โดยเข้มเต็มพลัง


          ก็ด้วยมือทั้งสองของผองเรา


          เริ่มจากจัดการร่างกายให้แข็งแรง


          มีใจแบ่งปันน้ำใจไม่อับเฉา


          รู้ผ่อนคลาย-ละอายบาปหยาบบางเบา


          สมองรับเอาความรู้เฟื่องฟูดี


          ทั้งครอบครัว-สังคมอยู่ให้สุข


          เงินทองชุกรู้จักใช้ออมได้ที่


          ครบถ้วนทุกประการความสุขมี


          จึงแฮปปี้นิวเยียร์-ไม่เสียฟอร์ม


 


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code