‘ข่าวร้าย’ บอกอย่างไรไม่ให้ร้าย

       /data/content/24655/cms/e_iklmoptvw268.jpg


        เมื่อไม่นานมานี้ โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย (pal2know)  ในแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต  ดำเนินการโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ข่าวร้าย บอกอย่างไรไม่ให้ร้าย” ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


/data/content/24655/cms/e_dfjkpstyz468.jpg


       โดยมีภารกิจสร้างเพื่อนร่วม share และรู้ร่วม care  มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย อาสาสมัครภาคประชาชนและบุคลากรสุขภาพ ที่คัดเลือกมาจากผู้ปฏิบัติจริงหรือผู้มีประสบการณ์ตรง จำนวน ๒๕ คน โดยมีวิทยากรกระบวนการ (facilitator) ๕ คน เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น เพื่อนำมาสู่การสรุปแก่นความรู้ จัดทำเป็นชุดความรู้ บทเรียนหรือคู่มือ


/data/content/24655/cms/e_abckmnor2346.jpg


       จากการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนี้ จะเป็นบทเรียนตัวอย่างให้แก่ผู้ที่มีญาติ คนใกล้ชิด คนรอบข้างที่กำลังเผชิญ หรือต่อสู้กับอาการป่วยระยะท้าย โดยมีคำพูด กำลังใจ วิธีการปฏิบัติตนเพื่อถนอมใจผู้ป่วย และให้ยอมรับกับภาวะสุดท้ายของชีวิต


 


 


       ที่มา: เฟสบุ๊ค pal2know

Shares:
QR Code :
QR Code