ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Award

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16

ขอเชิญส่งผลงานคัดเลือก Prime Minister Road Safety Awards และการประกวดผลงานวิชาการ

เกณฑ์การคัดเลือก

• ในนามบุคคล, หน่วยงานเอกชน, ภาครัฐ, มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีผลงานเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่ง หรือมีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งด้าน ดังนี้

– ด้านที่ 1 Road Safety Management

– ด้านที่ 2 Infra-Structure

– ด้านที่ 3 Safe Vehicles

– ด้านที่ 4 Road Safety User Behavior

Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง: