ขอนแก่นนำร่องสาธารณสุขภาคอีสานไร้ยาสูบ

ประกาศ รพ.เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่

 ขอนแก่นนำร่องสาธารณสุขภาคอีสานไร้ยาสูบ

           นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น กล่าวว่า โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100 % เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % และให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาและสุขภาพในภาคอีสาน ให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100 % ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้สูบบุหรี่อยู่ในภาคอีสานเป็นจำนวนมากกว่าภาคอื่น และ จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุขของภาคอีสาน ซึ่งควรเป็นศูนย์กลางในการรณรงค์และนำร่องของพื้นที่ภาคอีสาน

 

           การรณรงค์เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่รวมทั้งการช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จจึงเป็นเป้าหมายหลักที่จะช่วยลดอัตราความเจ็บป่วยและการตายจากโรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ ซึ่งบุคลากรด้านสุขภาพและสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และอื่นๆ ต่างก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่ได้เลิกสูบบุหรี่ เพราะบุคลากรสุขภาพเป็นผู้ที่รับบทในการให้บริการด้วยความเชื่อถือ และจูงใจให้ลงมือเลิกบุหรี่ได้มากที่สุด รวมทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่และมีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่ในผู้ป่วย ซึ่งโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100 % ในครั้งนี้ จะเป็นศูนย์กลางที่จะขยายผลออกสู่ภายนอกโรงพยาบาลต่อไป

 

           จากการสำรวจของสำนักสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2550 พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ทั่วประเทศ ประมาณ 9.5 ล้านคน หรือ 18.5 % ของประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะใน จ.ขอนแก่น มีผู้สูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก ประมาณถึง 301,090 คน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

update : 03-11-51

Shares:
QR Code :
QR Code