กินแบบอินทรีย์ เติมสุขภาพดีให้ชีวิต

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กินแบบอินทรีย์ เติมสุขภาพดีให้ชีวิต thaihealth


การบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี หรือจากเกษตรอินทรีย์ กำลังได้รับความนิยม อย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งคนเมือง ทำให้มี เกษตรกรที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อต้นทางของอาหารปลอดภัย สุขภาพ ของผู้บริโภคก็ดีตามไปด้วย


ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวในพิธีเปิดงาน 'Eat Right-Eat Organic' ภายใต้ธีม 'กินพืชผักอินทรีย์ (400 กรัม) เติมสุขภาพดีทุกวัน' จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน  และเลมอนฟาร์ม ว่า คนไทยปัจจุบันกำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การกินอาหารรสหวาน มัน กินแบบอินทรีย์ เติมสุขภาพดีให้ชีวิต thaihealthเค็มมากเกินไป การขาดการรับประทานผักและผลไม้ รวมถึงการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาการบริโภคเกิน หรือบริโภคไม่เหมาะสม ส่งผลให้ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรที่มีน้ำหนักเกินสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิต สุขภาวะ สสส. อธิบายต่อว่า ภาวะน้ำหนักเกินนั้นสามารถนำไปสู่โรคต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้กว่า 300,000 คน โดยองค์การอนามัยโลก จึงได้แนะนำให้ประชาชนบริโภคผัก และ ผลไม้อย่างน้อย 400-600 กรัมต่อวัน แบ่งตามหลัก ธงโภชนาการ คือ ผัก 3 ส่วน ผลไม้ 2 ส่วน หรือควรบริโภคไม่ต่ำกว่าวันละ 5 ทัพพี


"งาน 'Eat Right-Eat Organic เป็นหนึ่งในงานที่ สสส. และเครือข่ายร่วมกันผลักดัน โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้น รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์อย่างมีมาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน" นพ. ไพโรจน์ กล่าว


ด้าน นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์ ถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยสามารถขับเคลื่อนได้ผ่านนโยบายประชารัฐ คือ การนำความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมกันผลักดัน โดยมองบนพื้นฐานว่า "คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ" ซึ่งถือเป็นพลังที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน


"การได้ร่วมงานกับองค์กรคุณภาพอย่าง สสส.บวกกับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้ งาน 'Eat Right-กินแบบอินทรีย์ เติมสุขภาพดีให้ชีวิต thaihealthEat Organic มีชีวิตชีวา และมีพลัง ที่เชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไทยให้ใส่ใจเรื่องการบริโภคมากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้" สุทัศนีย์ กล่าว


มาที่ สุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการ ผู้จัดการเลมอนฟาร์ม อธิบายถึงกิจกรรมภายในงาน ว่า ตลอดระยะเวลา 5 วัน ของการจัดงานจะแบ่งเป็น ธีม ได้แก่ เกษตรอินทรีย์, เบาหวานเบาใจ, เค็ม(โซเดียม), สมองดีกินไขมันดีๆ อาหารปรับสมดุล กินผัก 400 กรัม และ กิจกรรม "7 ฐาน เช็คสุขภาพดี" จากเครือข่ายสุขภาพ อาทิ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เครือข่ายลดบริโภคเค็ม เครือข่ายคนไทยไร้พุง ฯลฯ รวมถึงมีการเสวนาทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ และสุขภาพน่ารู้


นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายอาหารอินทรีย์จากร้านค้า Organic กว่า 40 ร้าน โดยเฉพาะสินค้าจากเลมอนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ในด้านเกษตรกรได้ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในมาตรฐานการรับรองอย่างมีส่วนร่วม กับเกษตรอินทรีย์รายย่อย 7 กลุ่ม ใน 5 จังหวัด โดยใช้หลักและวิธีการ Organic IFOAM PGS ทำการควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นทางด้วยระบบ PGS จนถึงปลายทางด้วยการตรวจสอบว่าไม่มีสารเคมีตกค้างอีกครั้ง มีการเชื่อมโยงกับผู้ผลิตอย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่า เป็นเพื่อนกับผู้กินแบบอินทรีย์ เติมสุขภาพดีให้ชีวิต thaihealthผลิตเลยก็ว่าได้ มีการประคับประคองผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์รายย่อย ชุมชนเล็กๆ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค


"โครงการ 'Eat Right-Eat Organic' ปีนี้ จัดเป็นปีที่ 2 และได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบรับและค่านิยมของอาหารอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคออร์แกนิคจะมีราคาสูง แต่หากมองถึงพื้นฐานของการสร้างสุขภาพที่ดี อาหารออร์แกนิคจึงน่าจะเป็นคำตอบสำหรับ ผู้รักสุขภาพ" สุวรรณา กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code