การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

featured

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบรุ่นแรก ณ หอประชุมยวง นิตโย บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

Shares:
QR Code :
QR Code