‘กลับสู่ต้นน้ำ’ เดินทวนกระแสหาสุขแท้จากสามศาสดา

เพื่อเยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

 

 ‘กลับสู่ต้นน้ำ’ เดินทวนกระแสหาสุขแท้จากสามศาสดา

          การใช้ร่างของตัวเองป้องกันผู้อื่นให้รอดพ้นการถูกสัมผัสจากหมูและหมาอาจเป็นวีรกรรมพื้นๆ สำหรับคนอื่น แต่สำหรับ กัส’ (วนัสนันท์ หมัดมณี) กลับเพียงพอแล้วที่จะเรียกมันว่า ความประทับใจ ได้อย่างเต็มปาก

 

          นอกจากมุสลิมจะห้ามกินและโดนตัวหมู หมาก็ห้ามโดนเหมือนกัน มันจะผิดหลักศาสนา เพื่อนคนอื่นพอรู้ว่าศาสนาเรามีข้อห้ามเหล่านี้ เขาจะเอาตัวมาป้องกันเราให้ ทั้งๆ ที่เขาเองก็กลัวมันกัด ตรงนี้รู้สึกประทับใจมาก จากตอนแรกที่ไม่กล้าจะคุยอะไรก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นนักเรียนจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามคนเดิม ย้อนถึงความรู้สึกดีๆ หลังผ่านการใช้ชีวิตในค่ายร่วมกันเมื่อไม่นานที่ผ่านมา

 

          ความเชื่อและศรัทธาที่ต่างกันนำมาซึ่งความขัดแย้ง อาจสะท้อนความจริงได้บ้างในบางเหตุการณ์แต่ไม่ใช่ทั้งหมด อย่างน้อยระยะเวลาตลอด 5 วัน นับตั้งแต่เดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพถึงที่หมายในภาคเหนือ ตามโครงการ กลับสู่ต้นน้ำของเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลดทอนความจริงในวลีนี้อย่างชัดเจน

 

          กลับสู่ต้นน้ำ คือ โครงการที่ให้เยาวชนหลากศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลามได้ร่วมทำกิจกรรม เริ่มจากการเดินทางขึ้นเหนือเพื่อใช้ชีวิตกับคนในชุมชน เดินสู่ต้นน้ำในหมู่บ้านปกาเกอะญอที่บ้านแม่นิงนอก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เสมือนการย้อนรอยของศาสดาของแต่ละศาสนา กลับสู่แก่นแท้ของศาสนาตัวเองจากชีวิตจริง

 

          ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกอาจารย์ในแต่ละโรงเรียนคัดเลือกจากการเป็นผู้ที่เคารพและเคร่งครัดในศาสนาของตัวเองเป็นทุนเดิมก่อนแล้ว เนื่องด้วยจะได้ต่อยอดและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงกลับมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนที่โรงเรียน

 

          พระมหาปรกฤษณ์ กนฺตสีโลหรือหลวงพี่กบแห่งวัดดุสิตาราม หนึ่งในคณะกรรมการและวิทยากรผู้ร่วมโครงการ เล่าว่า กระบวนการทั้งหมดของค่ายกลับสู่ต้นน้ำ เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ ซึมซับเอาความรู้สึก ก่อนนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาไตร่ตรองวิเคราะห์ บนฐานของจิตวิญญาน (ศาสนา) ที่ศาสดาในศาสนาของศาสนิกต่างๆ เป็นผู้ชี้แนวทางให้ปฏิบัติ

 

          การกลับสู่ต้นน้ำจึงเป็นการนำศาสนิกในศาสนาต่างๆ กลับไปหาศาสดาในศาสนาของศาสนิกผู้นั้นนับถือ โดยยึดหลักที่ว่า ศาสดาในศาสนาต่างๆ คือ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการชี้แนวทางสั่งสอนให้ศาสนิกของตน ได้รู้จักปฏิบัติตาม เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแท้จริงในสังคมวัตถุนิยม เปรียบเสมือนต้นน้ำที่ให้กำเนิดสายน้ำที่ให้ความสุขและสดชื่นกับมวลมนุษย์

 

          สำหรับกิจกรรมที่สอดแทรกไปในโครงการดังกล่าวนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งการเดินสู่ต้นน้ำ การพักและร่วมใช้ชีวิตกับคนในชุมชน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดของเพื่อนในแต่ละศาสนา

 

          กิจกรรมต่างๆ ล้วนนำไปสู่ความเข้าใจในหลักธรรม เข้าถึงแก่นของศาสนา เช่น กิจกรรมเดินย้อนไปสู่ต้นน้ำที่มาจากลักษณะสำคัญของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ ด้วยการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การพ้นจากความทุกข์ ผู้จัดจึงออกแบบกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของหลักธรรม วิริยะ สติ สมาธิและปัญญา ในระหว่างการเดินทวนกระแสน้ำเพื่อไปสู่ต้นน้ำหรือการจัดให้เยาวชนศาสนาละ 1 คน ได้พักในบ้านของปกาเกอะญอหลังเดียวกัน และไปทำงานร่วมกันกับเจ้าของบ้านที่ไปพักอยู่ด้วยเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมีความทุกข์ ความเจ็บปวดเหมือนกัน การอยู่ร่วมกัน ต้องอาศัยความรัก ความเมตตา การรู้จักลดตัวตนของตนเองเป็นต้น

 

          การเดินทวนน้ำเปรียบได้อีกอย่างกับการเดินทวนกระแสนิยม ผู้ที่เกิดจำเป็นต้องมีสติ มีสมาธิอยู่ตลอดเวลา มิเช่นนั้นอาจถูกกระแสน้ำหรือกระแสนิยมเหล่านั้นพัดพาไปได้พระมหาปรกฤษณ์ อธิบาย

 

          และหากมองในมุมของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการผ่านกิจกรรม กัสในฐานะเยาวชนที่เข้าร่วม บอกว่า ที่เกิดขึ้นคือทันทีคือการเปลี่ยนทัศนคติ จากที่มองว่าคนต่างศาสนามีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสนิทสนมได้ค่อยๆ หมดไป

 

          เราเคยมองว่าคนศาสนาอื่นมักชอบมองว่าพวกอิสลามเป็นคนรุนแรง เพราะสิ่งที่พวกเขารับรู้มามันเป็นแบบนั้น พอได้คุยกันก็รู้ว่าที่ผ่านมาเราคิดผิด ทั้งหมดมันเกิดจากความไม่รู้และคิดไปต่างๆ นาๆ เด็กสาวมุสลิมคนหนึ่งเล่าและย้อนถึงความประทับใจว่า อย่างที่หมู่บ้านที่ไปอยู่เขาจะเลี้ยงหมู เลี้ยงหมา โดยไม่ได้กั้นคอกไว้ มันเลยเดินเพ่นผ่านไปมา เราก็กลัว เพื่อนก็กลัว แต่เขาก็ยังเอาตัวมาบังๆ ให้เรา เขาบอกว่าถ้าเขาโดนก็แค่เจ็บตัว แต่เรานี่โดนแล้วจะผิดหลักศาสนาเลย ตรงนี้รู้สึกประทับใจมาก

 

          ด้าน เมย์ทนิตา เปลี่ยนพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เล่าความเปลี่ยนแปลงของตัวเองภายหลังจากร่วมกิจกรรมเดียวกันนี้ว่า ที่เห็นได้ชัดที่สุดเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการใช้จ่าย จากเดิมที่ใช้เงินมาก ต้องขอค่าขนมจากผู้ปกครองเพิ่มเติมระหว่างอาทิตย์บ่อยครั้ง แต่เมื่อได้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ง่ายๆ ของชาวบ้านทั้งการกิน การนอน จึงรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้าง เกิดการยับยั้งใจที่จะใช้จ่ายเงิน

 

          ส่วนในเรื่องมุมมองทางศาสนานั้น เมย์มองว่า การทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้รู้สึกยอมรับในความต่างและเปิดใจรับรู้เรื่องราวของคนอื่นๆ มากขึ้น

 

          ชาวบ้านปกาเกอะญอที่ไปอยู่ด้วยบางคนเป็นคริสต์เหมือนกัน บางทีพวกหนูก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะพูดคนละภาษากัน แต่เห็นเขาทำพิธีก็รู้สึกว่ามีหลายอย่างที่เหมือนกัน เช่น การทำพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่มีลักษณะคล้ายกัน แสดงให้เห็นว่าถึงอยู่คนละที่แต่เรื่องหลักและพิธีของศาสนาไม่ต่างกัน

 

          ขณะที่หลวงพี่กบ ได้มองถึงจุดสำเร็จโครงการว่า ไม่ได้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมอย่างถาวรแต่อย่างน้อยอยากให้เยาวชนมีประสบการณ์และเข้าใจถึงความสุขที่แท้จริง และได้ตะหนักว่า ศาสนาเป็นรากฐานของการปฏิบัติที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริง

 

          จากผลการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมไปแล้ว 1 และ 2 เดือน พบว่าเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะที่มีการนำเอาหลักธรรมต่างๆ มาปรับใช้บ้างโดยมีพฤติกรรมเด่นชัดในเรื่องที่เยาวชนผู้นั้นได้หยิบยกมาไตร่ตรองด้วยตนเอง

 

          กิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงแค่กระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่ง ที่หากขาดการกระตุ้นเตือนและสานต่ออย่างเป็นระบบ กระแสสังคมก็จะค่อยๆ กลบและฝังร่องรอยแห่งความทรงจำอันดีเหล่านี้ไปในที่สุด

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

ภาพประกอบ: อินเทอร์เน็ต

 

 

update 10-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code