กรมวิทย์เผยพบเชื้อซัลโมเนลลาในมะเขือเทศสด

เผยเชื้อร้ายส่งผลอาหารเป็นพิษ

 กรมวิทย์เผยพบเชื้อซัลโมเนลลาในมะเขือเทศสด

          นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวการระบาดของเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา salmonella ในประเทศสหรัฐอย่างกว้างขวางถึง 43 รัฐ ทำให้มีผู้ป่วยมากกว่า 1,300 ราย ซึ่งสงสัยว่าต้นเหตุการระบาดมาจากการบริโภคมะเขือเทศสดหรือผักอื่นๆ บางชนิด

 

          เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภคมะเขือเทศสดแก่ประชาชน กรมวิทย์โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ จึงได้ทำการสำรวจการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในมะเขือเทศสด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างมะเขือเทศสดจากตลาดสด 36 แห่งทุกภาคของประเทศ จำนวน 172 ตัวอย่าง ผลการสำรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาเพียง 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.58

 

          สำหรับตัวอย่างที่ตรวจพบการปนเปื้อนนั้น แหล่งการปนเปื้อนของเชื้อนี้น่าจะมาจากอาหารอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์ดิบที่จำหน่ายบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจถ่ายทอดผ่านการหยิบจับด้วยมือ น้ำใช้ และอาจปนเปื้อนจากดินหรือน้ำในบริเวณที่เพาะปลูก หรือระหว่างการขนส่ง

 

          “เชื้อซัลโมเนลลาทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เชื้อนี้มักปนเปื้อนจากมูลสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่นำมาเป็นอาหาร และอาจปนเปื้อนข้ามไปยังผักสด ผลไม้และอาหารอื่นๆ รวมทั้งอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว หากผู้บริโภคได้รับเชื้อนี้จะก่อให้เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และมีไข้ภายใน 12-48 ชั่วโมง” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

 

          ดังนั้น การตรวจพบเชื้อนี้ปนเปื้อนในผักสด จึงเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้บริโภคให้เพิ่มความระมัดระวัง และพิถีพิถันในการเตรียมอาหารก่อนนำไปบริโภค โดยปฏิบัติตามคำแนะนำคือ เลือกซื้อผักสดและผลไม้ที่ไม่มีรอยช้ำ ถลอก หรือเน่าเสีย ไม่ควรนำผักสดและผลไม้ใส่รวมในถุงหรือภาชนะเดียวกันกับอาหารดิบประเภทเนื้อสัตว์ ผักสดและผลไม้ที่ยังไม่ได้บริโภคควรเก็บไว้ในตู้เย็น และก่อนบริโภคควรล้างให้สะอาด

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update : 28-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code