กรมธนารักษ์หนุนที่ราชพัสดุสร้างสวนสาธารณะทั่วประเทศเกือบ 1,600 แห่ง

กรมธนารักษ์จัดหาที่ดินราชพัสดุ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เพื่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ให้ประชาชนได้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนสร้างความเข้มแข็งให้ปอด รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และร่วมกิจกรรมในชุมชน ซึ่งดำเนินไปแล้วทุกจังหวัดทั่วประเทศประมาณ 1,600 แห่ง รวมพื้นที่เกือบ 11,000 ไร่

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกการส่งมอบ-รับมอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๐๒๖๓ โฉนดที่ ๖๑๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีนายนริศ ชัยสูตรอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวิรุฬ กล่าวว่า การนำที่ราชพัสดุซึ่งมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ ไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม โดยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สถาบันการศึกษา เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกิจกรรม ให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่มุ่งหวังให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน คือเกิดประโยชน์ทั้งต่อคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างบูรณาการและสอดคล้องกัน ดังนั้น การเพิ่มและขยายพื้นที่ให้มีสีเขียวเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย สันทนาการ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ บุคลากร และงบประมาณ      

    

สำหรับการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนเพื่อสร้างสวนสาธารณะของกรมธนารักษ์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็นโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 7 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ และ โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะสนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด จำนวน 1,559 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 11,000 ไร่ รวมทั้งสิ้น 1,566 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 11,800 ไร่ ส่วนการส่งมอบ-รับมอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา บนเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ ให้กับกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีอีก 2 หน่วยงานใช้เป็นที่ทำงาน คือ มูลนิธิคึกฤทธิ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนที่อาศัยในชุมชุนใกล้เคียง ซึ่งมีประชากรกว่า 10,000 คน เช่น ชุมชนบ้านมั่นคง ชุมชนบ้านเอื้ออาทร และคนทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ย่านสาทร มาออกกำลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อน และแสดงกิจกรรม นายวิรุฬ กล่าวในตอนท้าย

 

 

ที่มา : กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Shares:
QR Code :
QR Code