กทม. ทำโพลล์ห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาล

เผยคนกรุงฯกว่า 70% เห็นด้วย

กทม. ทำโพลล์ห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาล 

          นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง การงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร จำนวน 21,834 คน สำรวจผ่าน 3 ช่องทาง คือ การทอดแบบสำรวจไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และสำรวจความคิดเห็นผ่านรายการวิทยุ สวพ.91 จส.100 และร่วมด้วยช่วยกัน ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 9 พ.ค. 51

 

ผลสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เกินร้อยละ 70 เห็นด้วยกับการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ โดยร้อยละ 57.62 เห็นด้วยกับการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันในช่วงวันหยุดเทศกาล และร้อยละ 16.35 เห็นด้วยกับการงดจำหน่ายวันแรกและวันสุดท้ายของเทศกาล ส่วนผู้ไม่เห็นด้วยกับการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีร้อยละ 21.77

 

          นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 77.57 ยังเห็นว่าการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมต่างๆ ลดลง ส่วนผลสำรวจกำหนดพื้นที่สาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์พบว่าร้อยละ 75.36 เห็นด้วยกับการกำหนดพื้นที่สาดน้ำ

 

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  กทม. จะตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้เพื่อประชุมกำหนดบทบาทกรอบการดำเนินการในการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสอดคล้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 15 ก.พ.51 ส่วนข้อมูลที่สำรวจเบื้องต้นจะรายงานให้ทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อกำหนดเป็นนโยบายควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

update:21-05-51

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code