WHO แนะ 4 แนวทางควบคุมวัณโรค

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


WHO แนะ 4 แนวทางคุมวัณโรค thaihealth

แฟ้มภาพ


WHO แนะ 4 แนวทาง เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรคของสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อหารือแนวทางการมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) หลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ในสถานพยาบาล 6 แห่ง


โดยได้แนะนำแนวทางการดำเนินงาน 4 ข้อ คือ ให้มีระบบรายงานผู้ป่วยให้มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น ควรมีการสนับสนุนระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลอื่น ๆ ที่ครอบคลุมผู้ป่วยมากขึ้น มีการดูแลผู้ป่วยโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการดูแลรักษา และมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ และผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้นำไปเป็นแนวทางพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป สำหรับประมาณการผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประมาณ 14,000 คนแต่ขึ้นทะเบียนเข้ารับการรักษา 10,000 คน


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code