We Change World Change เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน

ที่มา : กรมควบคุมโรค


We Change World Change เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 2564 ภายใต้หัวข้อ We Change World Change : เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน “ปลุกพลัง ปรับพฤติกรรม สร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมจากมลพิษสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 2564 รูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายนนี้ เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)” เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้น ของความร่วมมือในระดับนานาชาติ ในการแก้ปัญหาทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนที่พบอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญกับวันสิ่งแวดล้อมโลกมาอย่างต่อเนื่อง และมีความห่วงใยถึงผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพประชาชนไทย จึงได้จัดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2564


ภายใต้หัวข้อ We Change World Change : เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน “ปลุกพลัง ปรับพฤติกรรม สร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสุขภาพและสร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงการเฝ้าระวังป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชน


ซึ่งในประเทศไทยพบว่ามีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางดิน น้ำ อากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น 1) ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 2) ปัญหาหมอกควัน 3) ปัญหาขยะซึ่งพบว่า มีปัญหาจากขยะหลายประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยตามชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไป ขยะพลาสติก ขยะอันตรายที่มาจากสารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรม และจากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในไทย พ.ศ. 2563 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีพื้นที่วิกฤตทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ ในทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่ามีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน ของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 658,651 ตัน และมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 47,962 ตัน


แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างกรณีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งย่อยสลายได้ยาก และคงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้เป็นเวลานาน ทำให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงควรเพิ่มความระมัดระวัง ด้วยการช่วยกันสร้างจิตสำนึกในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษเข้าสู่ร่างกาย ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของประชาชน


การจัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้  ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ในงานประกอบด้วย พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค การเสวนาหัวข้อ Eco for Health สร้างส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพดี เสวนาในหัวข้อแนวคิดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และ ECOLIFE Application การเสวนา "แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร" ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ประสบการณ์อาสาสมัครเพื่อลดปริมาณขยะจากพลาสติก สู่เป้าหมายการลดขยะอย่างยั่งยืน" และร่วมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ 


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัลทุกช่วงกิจกรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทาง วันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค โทร 02 590 3866

Shares:
QR Code :
QR Code