Up to me ชีวิตเลือกได้

ในประเทศไทยมีวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ประมาณ 10 ล้านคน เป็นชายและหญิงในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน โดยมีวัยรุ่นประมาณสองล้านคนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จากสถิติสาธารณสุขพบว่าการตั้งครรภ์และคลอดบุตรของวัยรุ่นไทยในปี 2552 มีจำนวนมากถึง 122,736 คน

up to me ชีวิตเลือกได้

ข้อมูลจากงานวิจัยหลายแห่งยังพบว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจำนวนมากเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ เกิดจากการไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังพบว่า 1 ใน 4 ของวัยรุ่นที่ทำแท้งเป็นวัยรุ่นที่ทำแท้งซ้ำ และมีวัยรุ่นเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีป้องกันและคุมกำเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65 ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และองค์การแพธ (path) จัดทำ โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (up to me) จัดกิจกรรมเชิงรุกให้กับเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องจำนวน 242 แห่ง ใน 22 จังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ ลดความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม และสามารถป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ up to me ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีแต่นักเรียนหญิง แต่ก็พบว่า มีปัญหาการคบเพื่อนต่างเพศในวัยที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ที่มีความอยากรู้อยากเห็น ทำให้อาจถูกชักจูงได้ง่ายจากเพื่อนฝูง ซึ่งถ้าหากนิ่งเฉยปัญหาอาจเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต

นายทรงวิทย์ นิลเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี เปิดเผยว่า ทุกภาคส่วนต้องเร่งสนับสนุนและส่งเสริมให้พ่อแม่และครู ศึกษาชุดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องเพศของวัยรุ่น ซึ่งจะทำให้ผู้ใหญ่เกิดความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของเยาวชน พร้อมเป็นที่ปรึกษาที่เหมาะสมให้กับวัยรุ่น

“เราไม่ได้ปิดกั้นเรื่องความรัก แต่ความเหมาะสมอยู่ตรงไหน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะเกิดผลเสียอย่างไรตามมา ซึ่งสถานศึกษาและครูต้องตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน โดยปรับวิธีและเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่สอนให้เด็กเข้าใจเรื่องการป้องกันและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ไปพร้อมๆ กับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาทัศนคติเรื่องเพศต่อวัยรุ่น ที่มุ่งเน้นความใส่ใจและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น”

up to me ชีวิตเลือกได้

ด้าน นายนัฐวุฒิ สิงห์กุล ผู้ประสานงานโครงการฯ เล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ต้องการให้เยาวชนได้รับข้อมูลและเกิดความตระหนัก และรับรู้ถึงวิธีลดความเสียงที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม และเกิดการตื่นตัวเห็นความสำคัญและสนใจที่จะจัดให้เกิดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

“รูปแบบกิจกรรม จะเน้นให้เด็กได้คิดและไตร่ตรองจากสิ่งที่เค้าเลือกในหนังสั้นแต่ละตอนว่า ถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ จะทำยังไง จะเลือกยังไง ทำยังไงให้อยู่ด้วยกันได้ท่ามกลางความหลากหลาย ซึ่งเราก็พยายามใส่ลงไปทั้งดีแง่ดีและไม่ดี ให้เด็กได้คิด เพราะสิ่งที่เขาคิดได้มีหลายทาง แต่ต้องเลือกทางที่เหมาะสม เช่นถ้าจะท้องต่อจะทำยังไงต่อ หรือถ้าเลือกจะแท้งจะทำยังไง บอกให้เห็นข้อดีข้อเสียแต่ไม่ได้ชี้นำ แต่ให้คิดว่าจะทำยังไง เพื่อความเหมาะสมและให้อยู่ในสังคมได้”

ตลอด 3 ชั่วโมงของกิจกรรม up to me จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง เริ่มจากการฉายหนังสั้นเรื่อง “ทางเลือก” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนๆ ละ 15 นาที เมื่อจบในแต่ละตอนก็จะมีกิจกรรมแสดงความเห็นเกี่ยวกับตัวละครแต่ละตัว ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและวิถีชีวิตของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง สลับกับการอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพิ่มเสริมความรู้

up to me ชีวิตเลือกได้up to me ชีวิตเลือกได้

น้องมิ้ว-ลออวัลย์ ส้มเกลี้ยง              น้องมิ้น-มินตรา ปิ่นโรจน์ 

ลออวัลย์ ส้มเกลี้ยง หรือ น้องมิ้ว และมินตรา ปิ่นโรจน์ หรือ น้องมิ้น กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า โครงการนี้ทำให้เรารับรู้ว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง และจะมีหนทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

“หลายคนอาจจะไม่มีใครเป็นที่ปรึกษา หรืออาจจะไม่มีทางเลือกให้กับชีวิต เพราะไม่เคยรู้มาก่อน ก็เลยตัดสินใจไปทำแท้ง อยากจะบอกกับเพื่อนๆ ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ในการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเหมือนกับตัวละครในเรื่องนี้ ให้ใช้วิจารณญาณในการคิดและร่วมปรึกษากับผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและถูกวิธีดีกว่า” น้องมิ้นแนะนำ

up to me ชีวิตเลือกได้

น้องกร-สิริกร จุฉา

“อยากจะแนะนำเพื่อนๆ หรือใครก็ตามที่ต้องเผชิญปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ได้พยายามตั้งสติ และคิดอย่างรอบคอบ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับชีวิต โดยหันมาปรึกษาผู้ปกครองหรือคนในครอบครัว แต่ก็อยากให้เพื่อนๆ อย่ามีเซ็กซ์ในวัยเรียน หรือในขณะที่ยังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลา เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จะได้ไม่เกิดขึ้น” น้องกร-สิริกร จุฉา แนะทางออก

…แต่การเลือกที่จะไม่มีเซ็กซ์ก่อนวัยอันสมควรน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ที่มา: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code