TCELS ดันไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลก

พบต่างชาติใช้บริการโรงพยาบาลในไทยสูงถึง 1.5 ล้านคน

 TCELS ดันไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลก

            นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (tcels) กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ (medical hub) สถิติจำนวนคนไข้ต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจของกรมส่งเสริมการส่งออกพบว่า โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 20 แห่งในประเทศไทย มีผู้มารับบริการเป็นชาวต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 34% ใน พ.ศ.2546-2547 และเพิ่มเป็น 54% ใน พ.ศ.2548 และในปี 2549-2550 มีผู้มาใช้บริการถึง 1.5 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

 

            ขณะเดียวกัน บริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาก็เตรียมการจัดระบบการดูแลสุขภาพของพนักงาน โดยส่งข้อมูลสุขภาพไปยังโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่อยู่ในต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าโรงพยาบาลภายในประเทศ ซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่ได้รับการเลือก

 

            tcels ตระหนักถึงความสำคัญในนโยบายที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลก จึงได้เชิญ นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ จากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกโรงพยาบาลหลายแห่งให้เป็น medical hub จนประสบความสำเร็จมาบรรยายในหัวข้อ “global medical hub: ไทยพร้อมหรือไม่ในงาน tcels day ในวันที่ 28 พ.ค.51 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะบรรยายถึงโอกาสและความได้เปรียบของประเทศไทยที่มีระบบรองรับทั้งทางด้านเทคโนโลยี บุคลากร

 

            อีกทั้งยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านสุขภาพของเอเชียภายในปี 2551 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามเอื้อต่อการเข้ามาทำงานหรือตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการรับบริการและค่ารักษาไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อาทิ ต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ถึง 1 ใน 5 และต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาถึง 1 ใน 10

 

            การบรรยายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ถัดจากโรงพยาบาลชั้นนำที่จะต้องเตรียมความพร้อมการรองรับนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตามแม้ว่าโรงพยาบาลเอกชนจะมีแผนรองรับอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่หากได้รับทราบและซักถามในรายละเอียดก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้มีการผลิตบุคลากรเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดังเช่นปัจจุบันนพ.ธงชัย กล่าวว่า ผู้ที่จะเข้ารับฟังการบรรยายสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 0-2644-5499 หรือ www.tcels.or.th ได้ทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update 14-05-51

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code