Tag คำว่า "โรคร้อนลงผิว"

  • 26 มีนาคม 2555 2K
    โรคหน้าร้อน

    เสียงบ่นแบบนี้มีให้ได้ยินบ่อยครั้ง เป็นสัญญาณบอกชัดเจนว่าฤดู...

  • 23 มีนาคม 2555 2K
    โรคหน้าร้อน

    "ร้อน ร้อนจริงๆ" เสียงบ่นแบบนี้มีให้ได้ยินบ่อยครั้ง เป็นสัญญ...