SOOK Fantasy มหัศจรรย์วันเด็ก

featured

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมวันเด็ก 2558 “SOOK Fantasy มหัศจรรย์วันเด็ก” ภายใต้กรอบแนวคิด “Sook สนุกอย่างสร้างสรรค์ แบ่งปันสู่สังคม” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ ควบคู่ไปกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการเล่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/PNl9tc

Shares:
QR Code :
QR Code