SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ ‘ชุมชน’

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ 'ชุมชน' thaihealth


SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ชุมชน ยกระดับผู้นำชุมชน เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง


SMART CAMP : SMART Network SMART Community เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก SMART CAMP : SMART Network SMART Community คือ เวทีสานความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผู้นำชุมชนท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความเป็นผู้นำในทุกมิติ เพื่อสร้างให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น


โดย SMART มีแนวคิดมาจาก


S = Skillful ผู้นำชุมชนจะต้องมีความเชี่ยวชาญ มีฝีมือ และมีความคล่องแคล่วว่องไวในการจัดการ


M = Maturity ผู้นำชุมชมจะต้องมีวุฒิภาวะ เป็นผู้ใหญ่ และมีความสมบูรณ์แบบ


A = Attitude ผู้นำชุมชมจะต้องมีเจตคติเชิงบวก และมีจิตอาสา


R = Responsibility ผู้นำชุมชมจะต้องมีความรับผิดชอบ


T = Trust ผู้นำชุมชมจะต้องมีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ และมีบารมี


ภายในงาน SMART CAMP : SMART Network SMART Community จะมีการเรียนรู้ข้ามพื้นที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเพื่อเครือข่าย, มีกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 สานเสวียนรักโลก ฐานที่ 2 แปลงโจทย์แปรอักษร ฐานที่ 3 คิดสร้างชุมชนเข้มแข็ง ฐานที่ 4 ผู้นำใหม่ ฐานที่ 5 มัดย้อม ทำเอง ใช้เอง และฐานที่ 6 ชุมชน 5.0 เพื่อให้ชาวชุมชนได้ทบทวนวิธีคิดในการสร้างชุมชน และกิจกรรมอาสาทำดี บ่มเพาะความเป็นพลเมือง


SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ 'ชุมชน' thaihealth


ฐานที่ 1 สานเสวียนรักโลก


ในกิจกรรมนี้ จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสานเสวียนไม้ไผ่ขึ้นล้อมรอบต้นไม้ เพื่อใส่ขยะชีวมวลและขยะอินทรีย์ สร้างปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติใช้ในชุมชน


กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกการทำงานเป็นทีม การวางแผน และการแก้ไขปัญหา ทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องของการนำเอาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์


SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ 'ชุมชน' thaihealth


ฐานที่ 2 แปลงโจทย์แปรอักษร


ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมมือกันแปรอักษรมนุษย์ ให้สื่อความหมายออกมาเป็นคำที่กำหนดไว้ ในฐานนี้ กลุ่มผู้นำชุมชนจะได้ฝึกการจัดการเชิงระบบ การวางแผน การกำหนดหน้าที่ของคนในกลุ่ม จัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มี วิเคราะห์โจทย์ ตีความหมาย แล้วทำให้เป้าหมายสำเร็จ การทำภารกิจกลุ่ม จะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเพื่อนร่วมทีม เพราะความเห็นของทุกคนในทีมคือตัวแปรที่นำไปสู่ความสำเร็จ


SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ 'ชุมชน' thaihealth


ฐานที่ 3 คิดสร้างชุมชนเข้มแข็ง


ในฐานนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักสัตยาบัน 10 ประการ ได้แลกเปลี่ยนและระดมสมองเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ และการประยุกต์หลักสัตยาบัน 10 ประการเข้ากับการทำงาน


ฐาน Leadership Strengthening จะช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นำ ด้วยการกำหนดเป้าหมายและแนวคิดที่ชัดเจน การแบ่งสรรหน้าที่ให้กับทีมงานอย่างเหมาะสม และการเป็นตัวแบบที่ดีในการทำงาน


SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ 'ชุมชน' thaihealth


ฐานที่ 4 ผู้นำใหม่


ในฐานที่ 4 นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์ตนเองตามคุณลักษณะผู้นำ 10 ประการ และสร้างตนเองขึ้นเป็นผู้นำรุ่นใหม่ โดยเรียนรู้จากผู้นำต้นแบบ ฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษา พัฒนาทักษะและความรู้ในการทำงาน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น สร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการทำงาน แล้วฝึกฝนตนเองขึ้นเป็นผู้นำรุ่นใหม่ให้ได้


SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ 'ชุมชน' thaihealth


ฐานที่ 5 มัดย้อม ทำเอง ใช้เอง


ในฐานที่ 5 นี้ เราจะพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนไปทำผ้ามัดย้อมทั้งหมด 2 ลาย คือ ผ้ามัดย้อมที่มีลายประจำอัตลักษณ์ของตำบล และผ้ามัดย้อมที่มีลายตามความชอบของตนเอง ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องออกแบบลายผ้า มัดลวดลาย ย้อมสี นำเสนอ “วิธีคิดพิชิตลายผ้า” และสรุปกิจกรรม


กิจกรรม Collaborating จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การยอมรับความเห็นของผู้อื่น ฝึกฝนความเป็นผู้นำไปพร้อม ๆ กับการเป็นผู้ตาม ทั้งยังทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และการวางแผน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนได้


SMART CAMP เวทีสานสัมพันธ์ 'ชุมชน' thaihealth


ฐานที่ 6 ชุมชน 5.0


ในฐานสุดท้ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแบ่งกลุ่มราย อปท. เพื่อร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ “ชุมชน 5.0” เช่นว่า ชุมชนของตนมีจุดเด่นด้านใด ในอนาคต 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า ชุมชนของเราจะเป็นอย่างไร และเราจะพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร


ในฐานนี้ กลุ่มผู้นำชุมชนจะได้ฝึกการคิด และกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ด้วยการสร้างเป้าหมายในการพัฒนา คำนึงถึงการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริม และต่อยอดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code