READ for Thailand อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ

featured

ภาพบรรยากาศ เครือข่าย READ for Thailand : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ Episode 1 “การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนมนุษย์ ด้วยฐานพลังการอ่านในเด็กปฐมวัย” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Shares:
QR Code :
QR Code