PM’s AWARD 2022 ขยายกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป/ Startup สร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ

                    ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

                    ภาพประกอบจาก สสส.

                    เปิดกว้างพัฒนานวัตกรรมสุขภาวะ สสส. จัดประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 5 Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 ขยายกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป/ Startup สร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ เปิดกว้างทางความคิด ผลงานนวัตกรรมต้องทำได้และใช้ได้จริง

                    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “Hacakthon on Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 ระดับบุคคลทั่วไป/ Startup ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส. กล่าวว่า ในปีนี้ สสส. ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายของรางวัล Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 จากเดิมที่เป็นกลุ่มนักเรียนสายสามัญและนักศึกษาอาชีว เพิ่มอีก 2 กลุ่ม  คือ บุคคลทั่วไป/ Startup และ ภาคีเครือข่าย สสส.  ในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างพลังความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมา 5  ปี ของการประกวดจะมุ่งเน้นเป็นการต่อยอด ยกระดับเปิดกว้างทางความคิดให้กับประชาชนทั่วไป ในการเริ่มการทำผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

 

                    “มีกลุ่มบุคคลทั่วไป/ Startup ที่สมัครกว่า 60 ทีมและผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 10 ทีม มีผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมประเด็นการทำงานของ สสส. ที่ได้ขับเคลื่อนมาโดยตลอด 20 ปี ทั้งในประเด็นการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยโปรแกรมแจ้งเตือนจุดเสี่ยง ระบบสร้างเสริมสุขภาพจิต-การจัดการอารมณ์และความเครียดด้วย Metaverse แอปพลิเคชันการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชุดโรงเรือนปลูกผักขนาดเล็ก เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ระบบ AI จับคู่ความต้องการ และสารอาหารที่คู่ได้รับ แพลตฟอร์มการยืมใช้ และระดมคาร์ซีทมือสอง ระบบผลิตและขายน้ำผลไม้จากฟาร์มออแกนิกส์ ระบบรายงานผลผู้ทำผิดกฎจราจร ผลงานที่เข้ารอบทั้งหมด จะได้รับการพัฒนาความคิด และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ต่อยอดงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับให้ผลงานนวัตกรรมนำไปใช้ได้จริง” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code