PM’s AWARD ต่อยอดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

                    เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th

                    ข้อมูลบางส่วนจากกิจกรรม Innovation Camp การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

                    ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และ สสส. 

                   โลกทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นในสังคมมากมาย ซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญมากในปัจจุบัน ก็คือ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่จะช่วยแก้ไขและลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต่าง ๆ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะยั่งยืน

                   ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม Innovation Camp การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ThaiHealth Inno Award ปีที่ 5 และนับเป็นปีที่ 2 ของการผลักดันให้เป็นรางวัลระดับชาติ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ สู่การต่อยอดผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ร่วมประกวดเป็นเยาวชนระดับ ม.ปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) ในปีนี้ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีก 2 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไป/Startup และภาคีเครือข่าย สสส. เพื่อยกระดับให้ผลงานนวัตกรรมให้นำไปใช้ได้จริง

                   ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การจัดประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 มีหัวข้อหลัก คือ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีหัวข้อย่อยในการประกวดทั้งหมด 8 หัวข้อ คือ

                   1.ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                   2.ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

                   3.ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน

                   4.เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ

                   5.เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

                   6.สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ

                   7.การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

                   8.สร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด

                  “ความสำเร็จของการจัดประกวด คือ ผลงานสามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานได้จริง อาทิ เสาหลักนำทางจากยางพารา ที่กรมทางหลวงชนบทเปลี่ยนเสาหลักนำทางจากคอนกรีต เป็นเสาจากยางพาราตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2563 ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

                   นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวว่า โลกเราเปลี่ยนแปลงทุกวัน และความเปลี่ยนแปลงก็พาเราไปสู่ภาวะความผันผวน หรือที่เรียกว่า VUCA World ซึ่งความผันผวนนี้จะพาเราไปสู่เรื่องที่คาดการณ์ไม่ได้ รวมทั้งผลกระทบในเชิงสุขภาพของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการประกวดเพื่อชิงรางวัลระดับชาติ มุ่งบ่มเพาะสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเชิงสุขภาวะของคนไทย ต่อยอดไปในวงกว้าง นำไปใช้ได้จริงในสังคม

                   การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ Design Thinking

                  Design Thinking หรือ การคิดเชิงออกแบบ คือ วิธีการสร้างนวัตกรรมที่ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง เป็นชุดเครื่องมือของนักออกแบบที่บูรณาการความต้องการของคน ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี และข้อกำหนดความสำเร็จของธุรกิจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

                   1.Empathize – การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง

                   2.Define – ตีกรอบปัญหา และหาประเด็นให้ตรงจุด

                   3.Ideate – สร้างและระดมไอเดีย

                   4.Prototype – ทำไอเดียให้จับต้องได้

                   5.Test – ทดสอบ

                   นายเมธา สิงหันต์ หรือน้องก้อง ตัวแทนเยาวชนจากทีม วสท. ศรีสะเกษ เล่าถึงความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ฟังว่า แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ คือ การสังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ในเรื่องของการรับประทานผักและผลไม้ แต่ผักผลไม้ที่อยู่ตามท้องตลาด อาจมีความสะอาดไม่เพียงพอ เมื่อล้างด้วยน้ำสะอาด จึงร่วมกับเพื่อน ๆ ในทีม และอาจารย์ที่ปรึกษาคิดค้นนวัตกรรมเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยโอโซนน้ำขึ้น ซึ่งช่วยล้างสารพิษได้มากถึง 99.9 %  สามารถขจัดได้ทั้งสารพิษ สารตกค้าง และไข่พยาธิ เพื่อสร้างทางเลือกและเครื่องมือในการทำความสะอาดผักผลไม้ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ลดภาระค่ารักษาพยาบาลให้ภาครัฐ

                   น้องก้องได้ฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อน ๆ เยาวชนที่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ว่า “ปีหน้าอยากให้ส่งผลงานกันเข้ามาใหม่ เพื่อมารับประสบการณ์ฝึกอบรม รับความรู้ นำไปพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาประเทศต่อไป”

                   สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาพ โดยแก้ไขต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ “นวัตกรรม” ในการทำงานเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้คนหันมาดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว รวมถึงการสนับสนุนผลักดันให้สังคม สิ่งแวดล้อม อยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สามารถเป็นได้ทั้งแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางปัญญา โดยหวังพลังจากการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นวัตกรจากหลากหลายกลุ่มทั้งเยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งภาคีเครือข่ายของ สสส. ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพคนไทย มุ่งสู่เป้าหมายการก้าวเข้าสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

                   ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประกวดโครงการ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 และร่วมให้กำลังใจเหล่านวัตกรได้ผ่านเพจ PM Health Promotion Inno Award https://web.facebook.com/pmhealthpromotioninnoaward

Shares:
QR Code :
QR Code