PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ

               Persona Health  คือ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล เป็นการร่วมมือกันระหว่างกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้ประชาชนได้คัดกรองข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ตรงกับตัวเอง เป็นการสร้างประโยชน์ด้านสุขภาพให้กับประชาชนและสังคมไทย โดยระบบจะช่วยวิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ ประเด็นที่สนใจ โรคภัยไข้เจ็บ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล ทำให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

               สสส. ได้ออกแบบ Persona Health ขึ้น  ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้ฟีลเตอร์ คัดกรอง จัดกลุ่มข้อมูลองค์ความรู้สุขภาพจำแนกไว้ เพื่อเชื่อมโยงให้เหมาะกับข้อมูลด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยระบบจะช่วยคัดข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล ทั้งข้อมูลการกิน การออกกำลังกาย พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ จากการเข้าถึงข้อมูล เรียนรู้ ตระหนักจนทำให้เกิดการตัดสินใจจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของตนเองได้

ความร่วมมือกับหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์

               การทำงานครั้งนี้ สสส. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานยุทธศาสตร์สำคัญ ทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล

               • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอองค์ความรู้สุขภาวะผ่าน Application “อาสาสมัครดิจิทัล (อสด)” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ  แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ทำให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ สามารถนำข้อมูลไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและในพื้นที่ ทำโดยนำเอาองค์ความรู้สุขภาวะลงไปใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นการพัฒนาพื้นที่โดยการใช้ข้อมูลองค์ความรู้    สุขภาวะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของชุมชน

               • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  นำเสนอองค์ความรู้สุขภาวะผ่าน Application “สปสช.” มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ  ผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมประชาชนกว่า 48 ล้านคน ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ทันข่าวเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การให้บริการต่าง ๆ ของสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  รวมทั้งสิทธิส่วนบุคคล หลังจากเปิดใช้งาน Persona Health ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะได้รับข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพที่ตรงจุดกับผู้ป่วยแต่ละรายในการดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรมตนเอง ทั้งคนที่เป็นโรคแล้วและคนที่มีความเสี่ยง โดยจะดึงข้อมูลที่ผูกกับการรักษาของโรงพยาบาลและส่งต่อมายังระบบ API เพื่อดึงข้อมูลจาก สสส. โดยในอนาคต จะมีการพัฒนาสู่การส่งข้อมูลสำคัญแจ้งเตือนให้กับประชาชน เช่น ผู้หญิง อายุ 35 ปี จะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนให้ไปตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมแนบสื่อเรื่องการดูแลตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงมะเร็งปากมดลูก จาก สสส.

หน่วยงานที่สนใจเข้าใช้ระบบ สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://forms.gle/nkCBhfPJEnY4Un7L6

Shares:
QR Code :
QR Code