NGO เครือข่ายผู้หญิงร่วมกับภาคประชาชนส่งเสียงเรียก…ระบบบริการสุขภาพผู้หญิงในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ครอบคลุม!!

 

 

ngo เครือข่ายผู้หญิงร่วมกับภาคประชาชนส่งเสียงเรียก...ระบบบริการสุขภาพผู้หญิงในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ครอบคลุม!!

 

สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเป็นระบบสุขภาพที่ซับซ้อน และต้องการบริการสุขภาพที่ละเอียดอ่อนรองรับ การขาดความรู้เฉพาะด้าน ไร้อุปกรณ์ป้องกันตัวจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจภายในที่ซ้ำเติมความอาย เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงยังเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายอย่างนับตั้งแต่วัยเด็กจนวัยสูงอายุ

จากระบบบริการสุขภาพผู้หญิงที่ยังไม่ครอบคลุม รศ.ดร. กฤตยา  อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และนางสาวณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้หญิง ได้ร่วมกันร่างข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงในระบบสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้น เพื่อเสนอต่อกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายในงาน “๑ทศวรรษ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” วันที่ 24-26 ตุลาคม 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นางสาวณัฐยา บุญภักดี กล่าวถึงข้อเสนอของเครือข่ายผู้หญิงต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกอบด้วย 1. ให้ สปสช.สนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุขทุกแขนงทุกระดับ เพื่อให้มีความละเอียดอ่อนในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้หญิง  2. การจัดบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบผสมผสานทุกด้านภายในการให้บริการครั้งเดียวแก่ผู้หญิงทุกคนและทุกวัย (one stop service center) โดยเป็นบริการที่ครบวงจรทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู  3. สปสช.ต้องลงทุนให้เกิดการมีส่วนร่วม  การรวมกลุ่ม และการประสานความร่วมมือในการกำหนดนโยบายสุขภาพผู้หญิงระหว่างประชาคมสุขภาพผู้หญิง เครือข่ายองค์กรผู้หญิง เครือข่ายวิจัยและวิชาการ รวมทั้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขทุกระดับ โดยครอบคลุมทั้งการพัฒนาแนวนโยบายและระบบบริการสุขภาพผู้หญิง การติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพผู้หญิงแบบผสมผสานในระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 4. สปสช. ดำเนินงานอย่างเต็มกำลังเพื่อกำหนดแผนให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การใช้ยา ทางเลือกในการรักษาและฟื้นฟู ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ เรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และอื่นๆ แก่ผู้หญิงทุกวัยอย่างต่อเนื่องจริงจัง   5. ให้ สปสช. กำหนดให้สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้หญิงมีสิทธิ์ได้รับจากระบบการประกันสุขภาพทุกระบบ โดยเป็นชุดสิทธิประโยชน์ที่มีความครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟู และครอบคลุมทุกประเด็นของสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยยึดสุขภาวะของผู้หญิงทุกช่วงวัยเป็นเป้าหมายสำคัญ

นางสาววิลาสินี  กล้าทะเล ตัวแทนจากชนกลุ่มน้อยชาวมอแกลน  กล่าวว่า ในสตรีกลุ่มเฉพาะซึ่งเราเป็นชนกลุ่มน้อย มักถูกเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติเมื่อเราไปรับบริการสุขภาพ การพูดจาของผู้ให้บริการก็จะใช้เสียงตะคอกทำเหมือนกับว่าเราไม่มีจิตใจ เหมือนเราไม่ใช่คน ทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความยุติธรรมสักเท่าไหร่สำหรับชนกลุ่มน้อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ผู้ให้บริการพูดจาไม่ค่อยดีนั้น เป็นเพราะการสื่อสารของเราเองด้วยหรือเปล่า เพราะชาวมอแกลนจะพูดไทยไม่ค่อยได้ จึงอาจเป็นอุปสรรคในการสื่อสารได้  สุดท้ายนี้จึงอยากจะฝากถึงผู้ให้บริการ และทุกคนว่า ถึงแม้เราจะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่เราก็ภูมิใจและมีคุณค่าในตัวเราเองเช่นกัน ดังนั้นเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน

นางณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บ้านพักฉุกเฉิน กล่าวว่า บ้านพักฉุกเฉินเราทำงานโดยตรงกับผู้หญิงหลายประเด็นด้วยกัน ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมไปถึงปัญหาสังคมต่างๆที่พบ เหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล เพราะผู้ประสบปัญหาที่เราเจอเป็นร้อยเป็นพันรายส่วนใหญ่แล้วมาจากต่างจังหวัด เพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลจะอยู่ในต่างจังหวัด ถ้าจะใช้สิทธิ์ที่อื่นต้องไปทำเรื่องย้ายสิทธิก่อนซึ่งไม่ทันการณ์  สิ่งที่บ้านพักฉุกเฉินทำได้และเป็นวิธีการทำแค่ชั่วคราว  นั้นก็คือการขอความอนุเคราะห์จากสถานบริการนั้นๆให้สงเคราะห์เงินแก่ผู้ประสบปัญหา สิ่งที่อยากเสนอวันนี้คืออยากให้ผู้มีสิทธิ์ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถใช้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยซึ่งจะได้รับการบริการครอบคลุมและไม่ยุ่งยากในการเข้ารักษาสุขภาพของตนเอง

ทางด้าน รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กล่าวทิ้งท้ายว่า “หัวใจจริงๆของการขับเคลื่อนข้อเสนอนี้ คือ เราจำเป็นต้องมีแนวนโยบายสุขภาพผู้หญิงที่เป็นกรอบมาตรฐาน  ซึ่งทาง สปสช.เองก็ต้องยอมรับกรอบมาตรฐานนี้ให้ได้ก่อน จากนั้นการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ก็จะเกิดขึ้น ซึ่งเราก็จะรวมพลังทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมกันต่อไป”

ในการประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงในระบบสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ เบื้องต้นจึงได้ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยใช้ชื่อว่า“เครือข่ายสุขภาพผู้หญิงในหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว” ซึ่งจะช่วยกันผลักดันระบบบริการสุขภาพผู้หญิงที่ครอบคลุมให้เข้าไปอยู่ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

10 ปีที่ผ่านมา…ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่ทุกภาคส่วนควรมองระบบบริการให้รอบด้าน และครอบคลุมคนทุกเพศเพื่อก้าวสู่ระบบมาตรฐานเดียวในอนาคตได้จริงเสียที

 

 

ที่มา : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

Shares:
QR Code :
QR Code