MOU สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะกับสถานศึกษา-ตัวแทนชุมชน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


MOU สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะกับสถานศึกษา-ตัวแทนชุมชน thaihealth


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ กับสถานศึกษาและตัวแทนชุมชนเพิ่มขีดความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษา


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคาร 24 ตึกสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (Health Literacy) ผ่านการเพิ่มขีดความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษา ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาวะผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 แห่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 23 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาวะผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) เล็งเห็นถึงปัญหา และความสำคัญถึงการอ่านออกเขียนของเด็กและเยาวชน เพื่อเกิดการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาวะ (Health Literacy) จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถด้านภาษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษา และนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับแผนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการให้เป็นสถานศึกษาในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง และสถานศึกษา จำนวน 23 แห่ง คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

Shares:
QR Code :
QR Code