MOU บูรณาการทำงานเชิงรุก หนุนเสริมข้อมูลวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ขับเคลื่อนแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม

                    ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

                    ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. ผนึกพลัง 10 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน MOU บูรณาการทำงานเชิงรุก หนุนเสริมข้อมูลวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ขับเคลื่อนแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม นำสู่สังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ

                    เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565 ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “บูรณาการดำเนินงานด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ” ที่ครอบคลุม 4 ประเด็นสำคัญ มลพิษทางอากาศ มลพิษจากขยะ มลพิษอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่าง 10 หน่วยงาน ได้แก่  กรมควบคุมมลพิษ, กรมอนามัย, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร และ สสส.

                    นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสุขภาพและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงทางสุขภาพในชีวิตทุกช่วงวัย เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การกินอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-ยาสูบ และการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ หากทุกคนไม่ตระหนักถึงภัยร้ายที่ทำลายสุขภาพนี้ จะทำคนไทยป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ที่พบอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิต เฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน และเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี หากไม่มีแผนรับมือและป้องกันแก้ไขในระยะยาว จะสร้างภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลให้ระบบการสาธารณสุขของไทย

                    “การลงนาม MOU นี้ เป็นการตอกย้ำจุดยืนว่า สสส. และ 9 หน่วยงาน จะส่งเสริมสุขภาวะทุกคนบนแผ่นดินไทย ให้มีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกมิติ ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่าน 3 วัตถุประสงค์หลัก  1.หาแนวทางควบคุมและลดความเสี่ยงจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 2.สนับสนุนการสร้างพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ปลอดภัยตอบสนองต่อสภาพปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม 3.สร้างระบบสังคม วัฒนธรรม จิตสำนึกที่เอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

                    นางเบญจมาภรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีอีกพิธีลงนามคือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมงานเสวนา “ท้องถิ่นนำร่องลดมลพิษและสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่อุตสาหกรรม” ระหว่าง สสส. กับ 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา), สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี), สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, เทศบาลเมืองบ้านโป่ง, เทศบาลตำบลพะตง, เทศบาลตำบลเบิกไพร, เทศบาลตำบลกรับใหญ่ มีเป้าหมายเพื่อเป็นโครงการท้องถิ่นนำร่อง ลดมลพิษและสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่อุตสาหกรรม สร้างพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และจังหวัดราชบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code