MOU ช่วยผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เข้าถึงบริการสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบ สสส.


MOU ช่วยผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เข้าถึงบริการสุขภาพ thaihealth


9 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือ “พัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยมีปัญหาสถานะทางทะเบียน” บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ แก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิกลุ่มคนไทย ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เผยทั่วประเทศมีกว่า 5.2 แสนคน


ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ “การดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน” ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ


MOU ช่วยผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เข้าถึงบริการสุขภาพ thaihealth


นายอนุทิน กล่าวว่า หนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือ การดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างครอบคลุมและทั่วถึง มี “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นกลไกหลักดำเนินงานตลอดระยะเวลา 18 ปี ดูแลประชาชนผู้มีสิทธิกว่า 47.5 ล้านคนได้ครอบคลุมร้อยละ 99.88 อย่างไรก็ตามจากประชากรทั้งประเทศ 66.56 ล้านคน มีจำนวน 5.2 แสนคน มีปัญหาสถานะทางทะเบียนทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ อาทิ ไม่ได้รับแจ้งเกิด เอกสารบุคคลสูญหาย เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มคนไร้สิทธิ


ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงาน ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจอย่างเป็นระบบ บูรณการงานร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน นำมาสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือ “การดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 9 หน่วยงาน” ครั้งนี้


“แม้รัฐบาลจะมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่วันนี้ยังมีคนไทยด้วยกันที่ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเลข 13 หลักทำให้เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ความร่วมมือนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเติมเต็มนโยบายรัฐบาล เดินหน้าตามรัฐธรรมนูญด้านสิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับประชาชน” นายอนุทิน กล่าว


MOU ช่วยผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เข้าถึงบริการสุขภาพ thaihealth


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สันนิษฐานได้ว่าเป็นคนไทย แต่อาจมีหลักฐานบุคคลไม่เพียงพอ ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีบทบัญญัติเพื่อให้สถานะกับคนที่อยู่ในประเทศไทย แต่ต้องพิสูจน์ยืนยันสถานะ ตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาคนไทย ทีปัญหาสถานะทางทะเบียน” เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้กับคนไทย ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน


พ.ต.ท. วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า 9 หน่วยงานต่างตระหนักความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิทธิของคนไทย ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนให้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีความยินดีร่วมมือให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่คนไทย ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการรับรองสถานะบุคคล รวมถึงการประสานเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และหวังว่าความร่วมมือนี้จะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


MOU ช่วยผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เข้าถึงบริการสุขภาพ thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ขับเคลื่อนทำงานด้านปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางในเขตเมือง ตั้งแต่ปี 2559 และพบว่ามีคนไร้บ้าน คนจนเมือง และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ กว่า 5 แสนคนที่มีปัญหาการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัมสี่ภาค สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนสร้างองค์ความรู้และสนับสนุน


MOU ช่วยผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เข้าถึงบริการสุขภาพ thaihealth


“การศึกษาและพัฒนาต้นแบบกลไกจุดจัดการและเครือข่าย เพื่อการแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสุขภาพของคนไร้บ้าน และคนจนเมืองที่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ 6 จังหวัดนำร่อง เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือกับ สปสช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไก และนโยบายแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมและยั่งยืน


MOU ช่วยผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เข้าถึงบริการสุขภาพ thaihealth


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า จากการทำงานของ “คณะทำงานบูรณาการพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนไทย ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน” นำมาสู่ร่วมมือที่จะส่งผลให้เกิดการประสานงาน เพื่อดูแลคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนอย่างเป็นระบบ ทั้งสำรวจและค้นหาผู้ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน สำรวจข้อมูลและต้นทุนการรับบริการสุขภาพ บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประสานงานด้านทะเบียน และการเข้าถึงบริการสุขภาพระหว่างรอพิสูจน์สถานะ เป็นต้น โดย สปสช.จะจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ การลงทะเบียนสิทธิ และการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ