MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence thaihealth


สสส.-ศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก นำองค์ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ผลักดัน 5 ม.ดัง พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผลิตนักสื่อสารยุคหลอมรวมสื่อ มุ่งขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภาคตะวันออก ส่งเสริมทักษะป้องกันโรคอุบัติใหม่


วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ห้อง 103 อาคาร QS2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 และภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง 5 แห่ง มีทักษะวิชาชีพนักสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ สามารถผลิตข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ


MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence thaihealth


นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับ “ระบบสื่อสารสุขภาพ” ที่ “เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติง่าย ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้” และวางพื้นฐานระบบสุขภาพใหม่ ภายใต้จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2564 อาทิ การวางระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ การลดค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในระยะยาว ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัย “การสื่อสาร” อันเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมโยงความเข้าใจจากหลากหลายมิติของสังคม โดยเฉพาะการสื่อสารสร้างความเข้าใจ การขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งเป้าหมายส่งเสริมสังคมแห่งชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเป็นวิถีที่เราทุกคนควรเรียนรู้ว่า การมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเป็นสิ่งจำเป็น สามารถใช้ต่อสู้กับโรคระบาด และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence thaihealth


ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. ได้สนับสนุนการพัฒนากลไกเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย และร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะกับภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเยาวชน ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองรอบตัวที่แตกต่างตามยุคสมัย การ MOU ในครั้งนี้ สสส. จึงได้ร่วมกับศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก และภาคีเครือข่าย แสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง 5 แห่ง ให้มีทักษะวิชาชีพนักสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ อาทิ สนับสนุนการอบรม และผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา โดย สสส. จะนำเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะมาร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สนับสนุนนักศึกษา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับคนในชุมชน สอดคล้องกับภารกิจของ สสส. ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน


MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence thaihealth


โดยคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะและทำให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบันเป็นยุคของการหลอมรวมสื่อเก่า สื่อใหม่ และสื่อภูมิภาคเข้ามารวมเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างสื่อ และผู้รับสื่อ จึงควรพัฒนาศักยภาพตนเองให้รู้เท่าทันสื่อ และสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence thaihealth


นายประชา เตรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีถูกตั้งเป้าให้เป็น “เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน” โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จหลายข้อที่เชื่อมโยงกับระบบการจัดการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือ “สุขภาพ” ซึ่งการพัฒนาที่ดีต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพนักสื่อสารยุคหลอมรวมสื่อ หรือ “นักสื่อสาร Convergence” ถือเป็นก้าวสำคัญของการผลิตคนรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชน โครงการดังกล่าวจึงถือเป็นความหวังสำคัญของภูมิภาคนี้


MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence thaihealth คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี

Shares:
QR Code :
QR Code