MIDL กับการสร้างพลเมือง

ที่มา :  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 


MIDL กับการสร้างพลเมือง thaihealth


เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ ครูเครือข่าย Thai Civic Education เป็นวิทยากรรนำเสนอแนวคิด MIDL (การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล) กับการสร้างพลเมือง ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเวิร์คชอปงาน EDUCA 2017 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10


MIDL กับการสร้างพลเมือง thaihealth


คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  อ.ปราศรัย เจตสันติ์ จาก ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม และอ.ณัฎฐเมธร์ ดุลคนิต จากร.ร.ราชวินิตมัธยม ร่วมเป็นวิทยากรเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเช้าในประเด็น "พลเมืองการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้" โดยคุณครูหลากหลายกลุ่มวิชาสนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 500 คน และช่วงบ่ายเป็นการเปิดห้องเวิร์คชอป "การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ในมิติพหุวัฒนธรรม" โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมงานสามารถนำแนวคิด MIDL (การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล) ไปปรับประยุกต์ใช้งานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก


MIDL กับการสร้างพลเมือง thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code