Kick off เสริมสร้างสุขภาวะ มุ่งสร้าง “5 อ สุราษฎร์ฯโมเดล”

                    ที่มา :  สยามรัฐออนไลน์ 

เเฟ้มภาพ 
                   อบจ.สุราษฎร์ฯ จับมือ สสส.-ม.สงขลาฯ Kick off เสริมสร้างสุขภาวะ มุ่งสร้าง “5 อ สุราษฎร์ฯโมเดล”

                   ณ ห้องทิวลิป 1 โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบจ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม Kick off งานเปิดตัว “กิจกรรมบูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชาวสุราษฎร์ธานี” ภายใต้โครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชาวสุราษฎร์ธานี

                   โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม รวมทั้งตัวแทนชุมชนต่างๆและสื่อมวลชนร่วมเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับจังหวัดที่บูรณการทุกภาคส่วนในการทำงานส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อศึกษารูปแบบของการร่วมสนับสนุนทุนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามแผนของคณะกรรมการสุขภาพระดับจังหวัด

                   ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาทิศทางการพัฒนาทั้งในระดับสากล ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ได้กำหนดเป้าหมายสุดท้ายคือการทำให้ประชาชนมีสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎรธานี ได้มีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน โดยภาคีเครือข่ายในภาคใต้ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ “ภาคใต้แห่งความสุข” อย่างไรก็ตามการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นจะต้องทำให้เกิดความมั่นคง 4 ด้าน คือความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางด้านมนุษย์ ความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางด้านสุขภาพ

                   ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายภาคใต้ ได้จัดงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ มาแล้ว 12 ครั้ง ในแต่ละปีจะมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญที่จะทำให้คนใต้มีความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพ คือ การผลักดันให้เกิด “คณะกรรมการสุขภาวะระดับจังหวัด” และผลักดันให้เกิด “กองทุนส่งเสริมสุขภาวะระดับจังหวัด” ที่เป็นการร่วมทุนกันระหว่างภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี จับมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสนับสนุนทุนเพื่อดำเนินการฝ่ายละ 2 ล้านบาทต่อปี รวมเป็นเงิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยมีสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมดำเนินการ

                   “เราจะเริ่มต้นดำเนินการใน 5 อ ประกอบด้วย อ 1 อาหาร อ 2 อุบัติเหตุ อ 3 ออกกำลัง อ 4 อโรคยา และ อ 5 อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางความต้องการในการลดปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของเหล้า บุหรี่ การพนัน การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดโรคเรื้อรังต่างๆ ด้วยการออกกำลังกายและอาหารที่ดี และการสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการลดขยะติดเชื้อ รวมถึงเรื่องอื่นๆในกลุ่มของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มชายขอบ โดยผ่านการดำเนินงานของกลไกในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบและขยายสู่ในพื้นที่ชุมชน ตำบล และอำเภอต่างๆด้วยความร่วมมือภาคีเครือข่าย มุ่งสู่สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ของพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี”ดร.ปรเมษฐ์ กล่าว

                   ด้านนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน 3 ประเด็น คือ 1) เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ 2) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ 3) สังคมเป็นสุข ซึ่งเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในจังหวัดด้วยประเด็นของความมั่นคงทางด้านมนุษย์และสุขภาพ รวมถึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศ ในเรื่องความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก

                   นายนันธวัช กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบจ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมทุนดำเนินการ โดยมีสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมดำเนินการสนับสนุนวิชาการ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเป็นจังหวัด 1 ในต้นแบบการพัฒนาความมั่นคงทางด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเป็น “ภาคใต้แห่งความสุข”ต่อไป

                   ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปาฐกถาหัวข้อ “บูรณาการกลไกความร่วมมือ นวัตกรรมทางสังคม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี ” และได้มีการเสวนาในประเด็น “บูรณาการเพื่อสร้างนำซ่อมสุขภาวะ ด้วยกองทุนเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานี ที่ควรต้องเป็น? วิทยากรประกอบด้วย ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนภาคท้องถิ่น นายแพทย์เอกชัย มุกดาพิทักษ์ ประธานกรรมการพัฒนาระบบปฐมภูมิ เขต 11 ตัวแทนภาครัฐ ผศ.สอรัฐ มากบุญ ประธานมูลนิธิประชาคมเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี ตัวแทนภาคประชาสังคม และนายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ตัวแทนภาคเอกชน

                   อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนเห็นสอดคล้องตรงกันว่า การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหลัก 5 อ ทั้ง อ1 อาหาร อ2 อุบัติเหตุ อ3 ออกกำลัง อ4 อโรคยา และ อ5อนามัยสิ่งแวดล้อม จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากเหล้า บุหรี่ การพนัน การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดโรคเรื้อรังต่างๆ ด้วยการออกกำลังกายและอาหารที่ดีและการสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน จะเป็นการใช้กองทุนฯ อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่สำคัญประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี จะมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืน และลดการเจ็บป่วย ลดโรคลดภัยจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆ ถือเป็นการ “สร้างนำซ่อม” สุขภาพที่ดี ดีกว่าต้องซ่อมสุขภาพจากความเสี่ยงดังกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code