HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)


ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)


HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ thaihealth


HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Essential Statistics for Health Technology Assessment of Health Promotion Intervention”


เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการทางสถิติสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยเชิญ ดร. เจมส์ ลิวซี่ (แถวหลัง ที่ 5 จากซ้าย) จาก Health Economics and Health Technology Assessment (HEHTA), Institute of Health & Wellbeing, University of Glasgow สหราชอาณาจักร มาบรรยายในหัวข้อ “Essential Statistics for Health Technology Assessment of Health Promotion Intervention” และได้มีการสอนการใช้โปรแกรมทางสถิติ RStudio และ Stata รวมถึงวิธีการทางสถิติเช่น linear regression, robust regression โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการทางสถิติสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโนโยบายด้านสุขภาพ 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ