HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs สนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น

HEALTHYHERO

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2567 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สสส. กล่าวว่า สสส. สานพลัง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs ซึ่งสนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสนามที่ 3 ร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการมีกิจกรรมทางกาย ควบคู่กับรณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เยาวชนรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=355710

Shares:
QR Code :
QR Code