Happy Workplace สไตล์โซนี่ ซัพพลาย โซลูชั่นส์

 

หากจะให้ผู้บริหารองค์กรนิยามกิจกรรมภายใต้คอนเซปต์ของ happy workplace ทั้ง 8 ประการ หลายองค์กรอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะบอกได้ว่าจริงๆ แล้ว องค์กรของเรานั้นมีกิจกรรมใดบ้างที่เดินตามแนวทางขององค์กรแห่งสุขภาวะที่ดี แต่ถ้าหากเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง จากจับคู่กิจกรรมเหล่านี้กับหัวใจ 8 ประการของ happy workplace นั้น ทำได้ไม่ยากเลย

happy workplace สไตล์โซนี่ ซัพพลาย โซลูชั่นส์

เหมือนกับที่ บริษัท โซนี่ ซัพพลาย โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท sscst ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งสินค้าระหว่างประเทศ ด้วยความรับผิดชอบที่ต้องดูแลพนักงานกว่าครึ่งพัน ทำให้บริษัทมีการกำหนดทิศทาง และแนวทางดูแลชีวิตพนักงานอย่างเป็นระบบระเบียบ

happy workplace ทั้งแปดประกาของที่นี่ เริ่มต้นจาก happy body ที่มีการส่งเสริมให้พนักงานมาออกกำลังกายร่วมกันตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงาน และยังจัดโครงการเลิกเหล้าเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี โดยนำคอนเซปต์ของ สสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มาใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญของสุขภาพ และพยายามงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา จนนำไปสู่การเลิกดื่มสุราอย่างถาวร

happy workplace สไตล์โซนี่ ซัพพลาย โซลูชั่นส์

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมตามหลัก happy heart คือ การจัดพื้นที่ให้พนักงานได้แลกเปลี่ยน หรือหยิบยื่นสิ่งของกัน เช่น แผ่นซีดีเพลง หนังสือหรือของใช้อื่นๆ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “เพื่อนเราแบ่งปันกันได้” เพราะเมื่อการแบ่งปันในองค์กรเริ่มเป็นกิจกรรมเป็นรูปธรรม และพนักงานได้รับการกล่อมเกลาจิตใจแล้ว ทั้งหมดจึงเริ่มออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนภายนอก ตามหลัก happy society ตอบแทนให้กับสังคม เช่น การร่วมสร้างโรงเรียน ปรับปรุงโรงเรียนที่ทรุดโทรม และแจกหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กๆ ในชนบทที่ห่างไกลซึ่งบริษัทโซนี่ ซัพพลาย โซลูชั่นส์ ได้ทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในแต่ละเดือน จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด และกระชับความสัมพันธ์ให้กับพนักงานด้วยกัน อย่างเช่น การจัดงานวันเกิด และการเล่นเกมแรลลี เก็ยป้าย rc ของพนักงานในแผนกต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตามหลัก happy relax ไม่เพียงเท่านั้น ครอบครัวของพนักงานยังได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ด้วย อย่างเช่นการส่งภาพถ่ายของครอบครัวเข้าประกวด เพื่อชิงรางวัลต่างๆ

happy workplace สไตล์โซนี่ ซัพพลาย โซลูชั่นส์

องค์กรแห่งความสุขแห่งนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนา และสร้างเสริมทักษะในอาชีพ ด้วยการเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาสอนทักษะด้านการประกอบอาชีพ ทั้งในเรื่องนี้เกี่ยวกับงานประจำ และอาชีพเสริมอย่างเช่นการเรียนทำอาหาร เรียนงานประดิษฐ์ต่างๆ เป็นครั้งคราวด้วยเป็นการสร้างองค์การตามหลัก happy brain นอกจากนั้น happy soul ของที่นี่มาจากกิจกรรมทำบุญของพนักงานร่วมกัน และนิมนต์พระนักเทศน์ เข้ามาสอนธรรมะเป็นประจำตามโอกาสวันสำคัญทางศาสนาอีกด้วย

สุดท้ายแล้วเรื่องของ happy money ที่นี่คือการสนับสนุนให้พนักงานวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ ด้วยการเชิญชวนให้พนักงานแข่งขันกับฝากเงินอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีเงินฝากสูงสุดก็จะได้รับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจด้วย

…จะเห็นได้ว่า ตามหลักองค์กรสร้างสุขทั้งแปดประการ องค์กรแห่งนี้มีกิจกรรมที่เข้ามาสอดรับกับแนวทางได้ทุดข้อจริงๆ

happy workplace สไตล์โซนี่ ซัพพลาย โซลูชั่นส์

แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่กิจกรรมตามหลัก happy workplace บางส่วนเท่านั้น ที่โซนี่ ซัพพลาย โซลูชั่นส์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่กิจกรรมอื่นๆ ที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ชื่อ qshe ซึ่งมุ้งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โครงการ 7 ส. หรือที่ย่อจาก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย safety และ information safety โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นวินัยในตัวพนักงานแต่ละคนโดยตรง และบริษัทเชื่อมั่นว่า หากพนักงานสร้างวินัยส่วนนี้ให้กับตนเองได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว พนักงานกลุ่มนี้ก็จะสามารถช่วยพัฒนาองค์กรได้ทางอ้อม โดยนำนิสัยและวินัยที่อยู่ในตัวเองพกติดตัวมาทำงานด้วย

กิจกรรมทั้งหมดที่บริษัทแห่งนี้ได้เริ่มต้นปูทางให้กับพนักงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งความสุขตามหลักของ happy workplace ที่ สสส. พยายามกระตุ้นให้เกิดมีในองค์กรน้อยใหญ่ในบ้านเรา แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งขั้นของการพัฒนาคน พัฒนาบ้านหลังที่สองของคนให้น่าอยู่ และลูกบ้านมีความสุขกายสบายใจ พร้อมใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับส่งชิ้นงานที่มีคุณภาพสู่ท้องตลาด เพราะพวกเขาทงานด้วยใจ ไม่ใช่เครื่องจักรกลนั่นเอง

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code