Happinet.club พัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ที่มา : Happinet.club


Happinet.club พัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว thaihealth


แฟ้มภาพ


เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้จากการจัดความรู้ในพื้นที่ปฏิบัติการไปใช้ในการออกแบบ และดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเชิงลบ และเพิ่มปัจจัยเชิงบวกต่อพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว


เว็บไซต์ Happinet.club เป็นการจัดการความรู้และสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


การดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปีของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้เกิดเป็นบทเรียนการทำงาน นวัตกรรมป้องกัน และวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นจำนวนมาก จึงส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้อยู่ในรูปพร้อมใช้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ ตามข้อเสนอแนะจากการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย มูลนิธิสดศรี 


(รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการพัฒนาและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสุขภาวะประชากรตามช่วงวัย: เด็ก เยาวชน และครอบครัว, มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์, 2561)

Shares:
QR Code :
QR Code