ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

ข้อมูลองค์กร

สสส. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  

มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย

ทำงาน สนับสนุนและร่วมมือ กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น

ผ่านยุทธศาสตร์ไตรพลัง ที่ประกอบด้วย พลังปัญญา พลังสังคม และพลังนโยบาย

ทำงานสอดประสานร่วมกันขับเคลื่อน ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้ทุกคนในสังคมไทยมี

สุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม

ทำงานสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น

ผ่านยุทธศาสตร์ไตรพลัง ที่ประกอบด้วย

พลังปัญญา พลังสังคม และพลังนโยบาย ทำงานสอดประสานร่วมกันขับเคลื่อน

ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้ทุกคน

ในสังคมไทยมี สุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม

ทำงานสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น

ผ่านยุทธศาสตร์ไตรพลัง ที่ประกอบด้วย

พลังปัญญา พลังสังคม และพลังนโยบาย ทำงานสอดประสานร่วมกันขับเคลื่อน ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้ทุกคน

ในสังคมไทยมี สุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม

ทุกคนบนแผ่นดินไทย

มีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี

วิสัยทัศน์

ทุกคนบนแผ่นดินไทย

มีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี

ทุกคนบนแผ่นดินไทย

มีวิถีชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ที่สนับสนุนต่อการมี

สุขภาวะที่ดี

พันธกิจ

พันธกิจ

จุดประกาย กระตุ้น สาน และ เสริมพลัง
บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

จุดประกาย กระตุ้น
สานเสริมพลัง

และบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

จุดประกาย กระตุ้น สาน และ เสริมพลัง
บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน

ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์

ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

งบประมาณ สสส. มาจากการรายได้ภาษีสรรพสามิตยาสูบ และสุรา โดยเป็นการจัดเก็บส่วนเพิ่มในอัตรา 2% ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

การออกกฎหมายให้จัดเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยตรงเช่นนี้ เป็นหนึ่งในกลไกจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ ที่ถูกออกแบบให้ประเทศไทยมีงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

รายรับของ สสส. มาจากการจัดเก็บ

“ส่วนเพิ่ม” 

ของภาษีสุราและยาสูบ ร้อยละ 2

เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาจากเงินรายได้ภาษีสรรพสามิต ยาสูบ และสุรา

ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นการจัดเก็บ

“ส่วนเพิ่ม” จากการเสียภาษีปกติที่อุตสาหกรรมด้านบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเสียให้แก่รัฐคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.8 ของรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นเพียงกลไกเล็กๆ  กลไกหนึ่งในระบบสุขภาพที่กว้างใหญ่และซับช้อนของประเทศรวมทั้งมีการจัดระบบและ

วิธีการใช้จ่ายการสนับสนุนทุนแบบโปร่งใส

แต่ละปี สสส. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ

แบ่งเป็นสองลักษณะใหญ่ คือ

รูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ยึดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพร่วมสมัยที่ประยุกต์จากตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพ

ของ Green and Tones 2012 และ 5 กลยุทธ์สร้างเสริมสุขภาพตาม กฎบัตรออตตาวา มาเป็นพื้นฐาน

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพได้แสดงองค์ประกอบต่าง ๆ และเส้นทางความสัมพันธ์ของการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีครบ 4 มิติ

รูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ยึดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพร่วมสมัยที่ประยุกต์จากตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพของ Green and Tones 2012 และ 5 กลยุทธ์สร้างเสริมสุขภาพตาม กฎบัตรออตตาวา

มาเป็นพื้นฐาน รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพได้แสดงองค์ประกอบต่างๆ และเส้นทางความสัมพันธ์

ของการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีครบ 4 มิติ

สนับสนุนงานวิชาการ
และรังสรรค์นวัตกรรม

สนับสนุนงานวิชาการและรังสรรค์นวัตกรรม

พัฒนางานวิชาการและรังสรรค์นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความรู้ กลไกและวิธีการใหม่ ๆ สำหรับให้เหมาะสมกับการทำงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนและไม่หยุดนิ่ง
สื่อสาร จุดประกาย
ชี้แนะสังคม

สื่อสาร จุดประกาย ชี้แนะสังคม

พัฒนากระบวนการเรียนรู้และสื่อสารสาธารณะ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการความรู้ ข้อมูล การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมบนบริบทการสื่อสารใหม่ ทั้งในส่วนของ สสส. และภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้น จุดประกาย และชี้แนะสังคม ให้เกิดการปรับพฤติกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการมีสุขภาวะ

กาย

หมายถึง การที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีอุบัติภัยและมีเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญญา

ยุทธศาสตร์หลัก “ไตรพลัง”

1.พลังปัญญา คือ การขยายพื้นที่ทางปัญญา (Wisdom space) อย่างกว้างขวางในการสร้างเสริมสุขภาพให้บรรลุผลสำเร็จ โดยอาศัยองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนร่วมกับการพัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่องที่เท่าทันต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทขององค์ความรู้ ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย ขยายผลได้อย่างรวดเร็ว และเสริมพลังปัญญาในทิศทางเดียวกัน

2.พลังนโยบาย คือ การขยายพื้นที่การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Space of participatory policy process) อย่างกว้างขวาง โดยนโยบายจะก่อให้เกิดระบบและโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชน

3.พลังทางสังคม คือ การขยายพื้นที่ทางสังคม (Social space) อย่างกว้างขวาง โดยการระดมพลังเครือข่ายทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการทำงาน การรณรงค์ และการเฝ้าระวังในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การขยายพื้นที่ทางสังคมในการสร้างเสริมสุขภาพ
นโยบาย
สังคม
พัฒนาศักยภาพบุคคล
ชุมชน และองค์กร

พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน และองค์กร

พัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร ให้เท่าทันพลวัตของปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งให้มีขีดความสามารถในการทำงานทั้งที่เป็นงานเฉพาะด้านและการบูรณาการในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก

สังคม

หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุขทั้งในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน รวมไปถึงการมีบริการทางสังคมที่ดีมีความเสมอภาคและสงบสุข
พัฒนากลไกทางนโยบาย
สังคม และสถาบัน

พัฒนาระบบกลไกทางนโยบาย สังคม และสถาบัน

พัฒนาระบบและกลไกทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ ซึ่งรวมถึง ระบบและกลไกนโยบาย กฎหมาย และกลไกทางสังคมอื่นๆ ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

จิต

หมายถึง จิตใจที่เป็นสุขปรับตัวได้เมื่อเผชิญปัญหาและความเปลี่ยนแปลง
สานเสริมพลังเครือข่าย

สานเสริมพลังเครือข่าย

สานเสริมพลังเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งเชิงระบบ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น อันรวมถึง ผู้นำกลุ่ม องค์กร ชุมชนทั้งในเชิงพื้นที่ และในลักษณะอื่น ๆ

ปัญญา

หมายถึง รู้เท่าทันสรรพสิ่งรอบตัว มีความเมตตา กรุณา มีสติและสมาธิ

            ยุทธศาสตร์การทำงานของ สสส. ตั้งอยู่บนฐานของการบูรณาการตามยุทธศาสตร์หลัก “สานสามพลัง” หรือ “ไตรพลัง” ได้แก่ “พลังปัญญา 

พลังนโยบาย และพลังสังคม” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์เฉพาะ คือ

1) สนับสนุนงานวิชาการและรังสรรค์นวัตกรรม

2) พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน และองค์กร

3) สานเสริมพลังเครือข่าย

4) พัฒนากลไกทางนโยบาย สังคม และสถาบัน

5) สื่อสาร จุดประกาย ชี้แนะ สังคม

ทำงานสอดประสานร่วมกัน ขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้ทุกคนในสังคมไทย มีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม

ทำงานสอดประสานร่วมกัน ขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้ทุกคนในสังคมไทย มีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม

มีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน

ได้แก่

กาย จิต ปัญญา และสังคม

การสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จำเป็นต้องมีวิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

 การจัดโครงสร้างแผนเพื่อให้เกิดการบริการจัดการและเน้นให้เกิดการทำงานแนวราบที่เป็นวิธีการทำงานที่สำคัญของสสส. 

สามารถจำแนกวิธีการทำงานออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้เหมาะสมต่อบริบทของงานและเสริมการบูรณาการระหว่างแผน ดังนี้

การสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จำเป็นต้องมีวิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดโครงสร้างแผนเพื่อให้เกิดการบริการจัดการและเน้นให้เกิดการทำงานแนวราบที่เป็นวิธีการทำงานที่สำคัญของสสส. สามารถจำแนกวิธีการทำงานออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้เหมาะสมต่อบริบทของงานและเสริมการบูรณาการระหว่างแผน ดังนี้

1) แผนเชิงประเด็น

เน้นทำงานยุทธศาสตร์เชิงลึก พัฒนางานวิชาการและนวัตกรรมให้ทันกับปัจจัยเสี่ยงที่มีพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบกับประชากรในวงกว้าง

2) แผนเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

เน้นการพัฒนาศักยภาพพัฒนาเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ

ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเน้นการสนับสนุนให้เกิด

เครือข่ายชุมชน พื้นที่ เข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการ

แก้ปัญหาสุขภาพ เพื่อให้เกิดกลไกการสร้างเสริมสุขภาพ

และลดปัจจัยเสี่ยงที่ชุมชนเป็นเจ้าของ เป็นผู้ดำเนินการ

ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกับบริบทของพื้นที่และชุมชน

3) แผนเชิงระบบ

เป็นกลุ่มแผนที่ทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาระบบกลไกทางสังคมและสุขภาพร่วมกับเจ้าภาพหลัก เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงระบบ อันจะทำให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ที่สนับสนุนต่อสุขภาวะที่ดี

พันธกิจ

จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคล ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ
1.ยาสูบ
2.สุราและสิ่งเสพติด
3.อาหาร
4.กิจกรรมทางกาย
5.ความปลอดภัยทางถนน
6.สุขภาพจิต
7.มลพิษจากสิ่งแวดล้อม
8.ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ไตรพลัง (พลัง

นโยบายพลังความรู้ พลังสังคม)

1.ส่งเสริมวิชาการและนวัตกรรม
2.สานพลังภาคีและเครือข่าย
3.พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชนองค์กร
4.พัฒนากลไกทางนโยบายสังคม และสถาบัน
5.สื่อสารสังคม

การจัดโครงสร้างแผนและกลไกสนับสนุน

โครงสร้างแผน

1.เชิงประเด็น
2.เชิงพื้นที่
3.เชิงองค์กรและกลุ่มประชากร
4.เชิงระบบ

กลไกสนับสนุน

1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย
2.การสนับสนุนโครงการ
3.ระบบข้อมูลและการจัดการความรู้
4.การกำกับ ติดตามและประเมินผล
5.ระบบงาน ดิจิทัล-ไอที

การกำเนิด สสส.

หนังสือที่ระลึกงาน 20 ปี

เล่มยุทธศาสตร์แผน 10 ปี

เล่มยุทธศาสตร์แผน 3 ปี

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ www.thairath.co.th ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน และปลอดภัย

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สสส. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สสส. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สสส. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า