Gen Z Suphanburi Strong ไม่สูบ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


Gen Z Suphanburi Strong ไม่สูบ thaihealth


สวท.สุพรรณบุรี Kick Off รายการ  “Gen Z Suphanburi Strong ไม่สูบ” ในวันงดสูบบุหรี่โลก


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี FM102.25 MHz (สวท.สุพรรณบุรี ) เปิดตัวรายการ  “Gen Z Suphanburi Strong ไม่สูบ” ในวันงดสูบบุหรี่โลก เริ่ม 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ในรายการ Home Room รายการเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว


นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สวท.สุพรรณบุรี ดำเนินโครงการ “Gen Z Suphanburi Strong ไม่สูบ” โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ สสส. และได้บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส กอ.รมน.สุพรรณบุรี  กศน.สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา อบจ.สุพรรณบุรี สสจ. สุพรรณบุรี  ร.ร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์  สนง.พมจ.สุพรรณบุรี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สุพรรณบุรี โดยเปิดตัวรายการเกี่ยวกับ GenZ Suphanburi Strong ไม่สูบ อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในช่วงเวลา 13.30-14.00 น. โดยเผยแพร่ ทาง สวท.สพ. Fm 102.25 MHz และFacebook live  เพื่อให้ทุกคนรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่ และสร้างความเข้าใจว่าบุหรี่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนา อีกทั้งกำหนดจัดกิจกรรมในโครงการ Gen Z Suphanburi Strong ไม่สูบ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ สวท.สุพรรณบุรี โดยมีเครือข่ายเป็นเยาวชนเข้าอบรมจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่สุพรรณบุรี เพื่อเป็น DJ “Gen Z Suphanburi Strong ไม่สูบ” จัดรายการกับ สวท.สพ สถานีวิทยุชุมชนใกล้บ้าน เสียงตามสายในสถานศึกษาที่ตนเองสังกัดและในชุมชนใกล้บ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code