“ Family Awards 2009 รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว”

 

(22 ต.ค.) โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ – เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะ (สสย.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “family awards 2009 รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว เพื่อมอบรางวัลให้แก่รายการโทรทัศน์ ที่จัดรายการได้เหมาะสมตามประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ โดยรายการโทรทัศน์ต้องเป็นรายการที่ส่งเสริมสาระทั้ง 6 ประการ ตามแนวคิด +6-3 อันได้แก่ ส่งเสริมระบบคิด ส่งเสริมสาระทางวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมทักษะชีวิต ส่งเสริมความหลากหลาย และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เพิ่มมากขึ้น โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สสส. กล่าวเปิดงานและเป็นประธานในพิธี

“ Family Awards 2009 รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว” 

นางอัญญาอร  พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าวว่า เครือข่ายครอบครัวพยายามที่จะผลักดันให้เกิดสื่อน้ำดี โดยนำข้อมูลที่ได้มีการประเมินรายการโทรทัศน์หลังออกอากาศมาทำเป็นแบบสำรวจโดยผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ตั้งแต่คัดเลือกรายการโดยคณะกรรมการประเมินรายการโทรทัศน์หลังออกอากาศและนักวิชาการต่างๆ จนเหลือรายการที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 5 รายการในแต่ละด้าน และจัดทำแบบสำรวจโดยส่งไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยร่วมทำแบบสำรวจจำนวน 3,275 ชุด เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการสำรวจเนื่องจากต้องการให้คะแนนที่ได้เป็นคะแนนที่มาจากคนดูจริงๆ จึงถือได้ว่าทุกรายการที่ได้รับรางวัลเป็นรายการที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ

“ Family Awards 2009 รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว” 

รศ.ดร.สายฤดี  วรกิจโภคาทร ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล กล่าวว่า การจัดระบบเรตติ้งถือว่าเป็นกลไกขับเคลื่อนเล็กๆที่จะจุดประกายให้คนสามารถเลือกรับสื่อน้ำดีได้ โดยผ่านตัวสัญลักษณ์ที่จัดตั้งขึ้นมา  และส่วนสำคัญที่ควรสอนการเลือกรับสื่อคือกลุ่มเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถรับรู้สื่อต่างๆได้ง่าย ควรที่จะปลูกฝังสื่อที่ส่งเสริมด้าน +6 เพื่อให้เด็กมีคุณภาพและเติบโตได้ดีกว่าในปัจจุบันโดยไม่เป็นเพียงเฉพาะผู้เสพสื่อเพียงอย่างเดียว การมอบรางวัลในครั้งนี้ทุกรายการถือว่าเป็นรายการที่ดีและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตรงตามด้านประเภทรายการที่ได้รับ ถึงแม้จะมีรายการบางรายการที่จะเป็นเรต น 18+ แต่ก็ถือว่ารายการนั้นเป็นรายการที่ผลิตตรงตามหลักและจัดอยู่ในประเภทที่เหมาะสมแล้ว ดังนั้นควรจะมีการส่งเสริมรายการที่ได้รับรางวัล ให้สามารถอยู่ในจอทีวีนานๆและมีผู้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

“ Family Awards 2009 รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว” 

รศ.ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์   ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะ  สสส. กล่าวว่า จากการมอบรางวัลให้กับรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวโดยใช้ทฤษฎี +6 เป็นเกณฑ์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระบบเรตติ้งที่นักวิชาการทางด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัวช่วยกันคิดค้นและจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญก็ว่าได้ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วคนจะให้ความสำคัญกับมิติทางด้าน –3 มากกว่า  ถือว่าเห็นมุมมองของการส่งเสริมและมองเห็นถึงเชิงคุณภาพถึงแม้ว่ารายการที่ส่งเสริมด้าน+6 จะยังน้อย แต่เราก็สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้มีรายการส่งเสริม+6 เพิ่มขึ้นได้ แต่รายการที่เหมาะกับมิติทั้ง 6 ด้านก็ไม่ควรลืมที่จะสอดแทรกเนื้อหาที่เหมาะสมของแต่ละประเภทรายการ ถือว่าทุกรายการที่ผ่านเข้ารอบนั้นเป็นรายการที่มีคุณภาพถึงแม้จะเป็นรายการที่มีเรตติ้งเป็น น18 + ขอให้ผู้ผลิตที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ จงภูมิใจเพราะมาจากรางวัลที่มาจากคนดูจริงๆ และเป็นรางวัลที่เน้นมิติของการสร้างสรรค์และการมองไปข้างหน้า ส่งเสริมมิติให้เกิดพัฒนาการของเด็กและครอบครัว  ในส่วนที่จะฝากคงอยากเห็นรายการที่ส่งเสริม+6 มีมากขึ้น โดยอาจจะให้ผู้ผลิตเป็นสมาชิกของเครือข่าย และมีเครือข่ายที่จะสนับสนุนรายการดีๆให้มีต่อไป ณ ตอนนี้กำลังจะเกิดกองทุนสื่อสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งปัจจุบันร่างกฎหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากมีกองทุนสื่อสร้างสรรค์ขึ้นมา ก็จะเห็นรายการที่เป็นสื่อน้ำดีเพิ่มขึ้นในบ้านเราอย่างแน่นอน

 “ Family Awards 2009 รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว”

            สำหรับรายการโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัล family awards จากการออกแบบสำรวจจำนวน 3,275 ชุด โดยรายการที่ส่งเสริมทฤษฎี +6 ได้แก่ 1. ด้านส่งเสริมระบบคิด  ได้แก่ รายการ กบนอกกะลา 2. ด้านส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ ได้แก่ รายการ ถ้าคุณแน่ อย่าแพ้ ป.4” 3. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ รายการ ฟ้ามีตา” 4. ด้านส่งเสริมทักษะชีวิต ได้แก่ รายการ นาทีฉุกเฉิน” 5. ด้านส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ รายการ คนค้นฅน” 6. ด้านส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ รายการ บ้านนี้มีรักและรางวัลพิเศษ รายการโทรทัศน์ขวัญใจครอบครัว ได้แก่ รายการ กบนอกกะลา

 “ Family Awards 2009 รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว”

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

 

 

update 09-11-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code