17 กันยายน 2022

Time

8:30 am - 5:50 pm
แชร์

Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 ระดับบุคคลทั่วไป/ Startup

กำหนดการ Hacakthon*

Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022

ระดับบุคคลทั่วไป/ Startup

จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 17 กันยายน 2565

ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)

ชั้น 34 อาคาร SM Tower สนามเป้า

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น. Intro to Hackathon
09.45 – 10.00 น. อาหารว่าง
10.00 – 12.00 น. Mini- Workshop Business Model Canvas
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Working Group Business Model Canvas
14.00 – 16.00 น. Business Model Canvas Clinic ทีมละ 10 นาที
16.00 – 16.15 น. อาหารว่าง
16.15 – 17.50 น. Mentoring Session ทีมละ 2 คน (20 นาที/ ทีม)
17.50 – 18.10 น. Check-in และนัดหมาย
18.10 – 19.10 น. อาหารเย็น
19.10 – 22.00 น. Hackathon

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม

QR Code :
QR Code