19-21 สิงหาคม 2022

Time

8:30 am - 3:00 pm
แชร์

Innovation Camp การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการ Innovation Camp
การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมหน้าห้อง MSC Hall

09.00 – 09.15 น.     กล่าวเปิด Innovation Camp

โดย นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

09.15 – 10.30 น.     กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

ทำไมถึงต้องใช้การคิดเชิงออกแบบ, การคิดเชิงออกแบบคืออะไร, ตัวอย่างการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปใช้ในงานด้านสุขภาพ

10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.     การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (การสังเกต การลองไปเป็นผู้ใช้ การพูดคุยกับผู้ใช้)

เตรียมตัว + รอบทดลอง

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ห้องโฟร์ ริเวอร์

13.00 – 15.00 น.     ฝึกปฏิบัติการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (การพูดคุยกับผู้ใช้แบบออนไลน์)

(รอบที่1: 13.30-14.00, รอบที่ 2: 14.20-14.50)

15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 17.30 น.     เลือกมุมมองปัญหา สร้างความคิดใหม่ ๆ

17.30 – 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.00 น.     นำเสนออย่างไรให้ตรงเป้า

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมหน้าห้อง MSC Hall

09.00 – 10.30 น.     ต้นแบบและการทดสอบ สร้างต้นแบบ

10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.     ฝึกปฏิบัติการทดสอบ

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง The Terrace @ 72

13.00 – 14.30 น.     การทดสอบไอเดียธุรกิจ (ผืนผ้าใบธุรกิจแบบลีนฉบับย่อและสมมติฐาน)

14.30 – 14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 17.30 น.     การทดสอบไอเดียธุรกิจ (บัตรทดสอบและบัตรเรียนรู้)

การวางแผนการทำงาน

17.30 – 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็นห้องปิง-วัง-ยม ชั้น 2

19.00 – 20.00 น.     ตลาดนัดต้นแบบ

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมหน้าห้อง MSC Hall

09.00 – 10.00 น.     ทบทวน เตรียมข้อมูลที่จะคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

(ผืนผ้าใบธุรกิจแบบลีนฉบับย่อ, ต้นแบบ, แผนปฏิบัติการ, คำถาม 5 ข้อ)

10.00 – 10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.45 น.      Meeting with Mentors

11.45 – 12.00 น.     ปรับ Action Plan ตามที่ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนแนะ

ผ่านความช่วยเหลือจาก Facilitator แต่ละกลุ่ม

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง The Terrace @ 72

13.00                      เดินทางกลับ

13.00 – 15.00 น.     ประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

หมายเหตุ กำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม

QR Code :
QR Code