20 มกราคม 2023

Time

8:30 am - 12:00 pm
แชร์

Healthy Organization Day และพิธีมอบรางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565

กำหนดการ

Healthy Organization Day

และพิธีมอบรางวัล Healthy Organization Award ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

กิจกรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ดำเนินรายการ

08.30-09.00 ลงทะเบียน  
09.00-09.10 กล่าวต้อนรับผู้บริหารองค์กร ผู้นำสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ สื่อมวลชน ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง
09.10-09.20 ทำความรู้จัก

• Healthy Organization Day

• หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

– ที่มา

– เนื้อหาหลักสูตร วิธีการอบรม

– Healthy Organization Award

– ผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานในปี 2566

รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรฯ
09.20-10.40 การเสวนา “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการก้าวสู่องค์กรสุขภาพดี (Healthy Organization) อย่างยั่งยืน” โดยผู้แทนจากองค์กรที่ได้รับ รางวัล Healthy Organization Award ระดับยอดเยี่ยม

• บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

• โรงพยาบาลยางตลาด

• บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

• คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

• อ.ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการหลักสูตรฯ

• พ.อ.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช เลขานุการ คณะกรรมการหลักสูตรฯ

10.40-10.50 กล่าวแสดงความยินดีและให้ข้อเสนอแนะ

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 
10.50-11.00 Exercise and healthy break

โดย คุณเตชิต เลิศอเนกวัฒนา วิทยากรออกกำลังกาย เครือข่ายคนไทยไร้พุง

 
11.00-11.50 พิธีมอบรางวัล

• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• ศ.นพ.วินัย วนานุกูล ประธาน คณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง ประเทศไทย

• ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง

• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุ ภาพ คุณประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 
11.50-12.00 – กล่าวสรุปปิด

โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง

– ถ่ายภาพร่วมกัน

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code