12 มิถุนายน 2024

Time

8:30 am - 11:00 am
แชร์

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4

(ร่าง) กำหนดการ

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4

(The 4th National Forum on Antimicrobial Resistance)

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.35 น. ชมวีดีทัศน์
09.35 – 09.45 น. กล่าวเปิดการประชุม

โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี

กล่าวรายงาน

โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

09.45 – 10.05 น. กล่าวต้อนรับจากเจ้าภาพร่วม

–   นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–   น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

–   ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

–   ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

–   Dr. Scott Newman ผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

10.05 – 10.25 น. ความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำทางการเมือง: กุญแจสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาการดื้อ ยาต้านจุลชีพ

–   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

–   Ms. Saima Wazed ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10.25 – 10.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
10.30 – 11.00 น. แถลงข่าว และเยี่ยมชมนิทรรศการ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม

QR Code :
QR Code