11 กรกฎาคม 2023

Time

9:00 am - 4:30 pm
แชร์

งานบุคลากรภาครัฐวิถีใหม่สู่การออกแบบองค์กรสุขภาวะ

กำหนดการ

งานบุคลากรภาครัฐวิถีใหม่สู่การออกแบบองค์กรสุขภาวะ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566  เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ
09.00 – 09.05 น. กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงาน

โดย อ.ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล  ผู้จัดการโครงการฯ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

09.05 – 09.20 น. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาความจำเป็นในการทำงานสุขภาวะภาครัฐของ สสส.

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.20 – 09.35 น. Pain Point Specification โอกาสในการทำงานองค์กรสุขภาวะภาครัฐ

 โดย อ.ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้จัดการโครงการฯ

09.35 – 09.40 น. ประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายนักสร้างสุของค์กรภาครัฐ
09.40 – 09.45 น. ฉายวิดีทัศน์การสัมภาษณ์ : Voice of Generation บุคลากรภาครัฐ
09.45 – 10.25 น. การบรรยายพิเศษ “บทบาทภาวะผู้นำในการเสริมสร้างสุขภาวะคนทำงานและการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่”

โดย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. / ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางของโครงการฯ

10.25 – 10.35 น. มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

ผู้บริหารให้สัมภาษณ์นักข่าว / ชมนิทรรศการ / พักรับประทานอาหารว่าง

10.35 – 10.43 น. ฉายวิดีทัศน์การสัมภาษณ์ : นิยามบุคลากรภาครัฐวิถีใหม่และแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

โดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.

10.43 – 11.30 น. เสวนา “Rethink Happy Workplace: คุณภาพชีวิตของคนทำงานกับการเพิ่มผลิตภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการ”

ผู้บริหารจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่

1)       ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสสส.

2)     นางสาวอลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี   ที่ปรึกษาระบบราชการ ก.พ.

3)     นางดารุณีย์  เผ่าสุวรรณ   ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.

ดำเนินรายการโดย  อ.ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้จัดการโครงการฯ

 

11.30 – 12.00 น. เสวนา “การขับเคลื่อนค่านิยมเชิงสุขภาวะในองค์กรภาครัฐกับบทบาทเมืองสุขภาวะ”

โดย นายธีรยุทธ์  ภูมิภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

ดำเนินรายการโดย นายพีระวัฒน์ อัฐนาค  ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี ช่อง 32

12.00 – 13.30 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน –
ชมนิทรรศการแสดงผลงาน Showcase Forum องค์กรสุขภาวะภาครัฐของภาคีเครือข่ายภาครัฐฯ ใน Theme “Journey of Happy Workplace : เส้นทางแห่งความสุขที่เดินร่วมกัน” และกิจกรรมพิชิตด่าน Journey Ticket แลกรางวัล
13.30 – 14.45 น. เสวนา “Reshape Best Practice : ข้อค้นพบการออกแบบสุขภาวะการทำงานแก่บุคลากรภาครัฐ จาก หน่วยงานต้นแบบนำร่องสุขภาวะองค์กรภาครัฐ ยุค New Normal”

ผู้บริหาร / ผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่

1)     กรมชลประทาน: การจัดสวัสดิการสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน

2)     กรมควบคุมมลพิษ: การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เกิดภาคีเครือข่ายฯ ที่เข้มแข็ง

3)     รัฐสภา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา):
การดูแลด้านสุขภาพจิตบุคลากรในสำนักงาน / การปรับสภาพแวดล้อมสนับสนุนคนทำงานด้วย Green Office

4)     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC): การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงสุขภาวะแก่บุคลากรอย่างยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย นายสิทธิการณ์ อุ่นจิตต  คณะกรรมการส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

14.45 – 15.05 น. o  พักรับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการ
15.05 – 16.30 น. Workshop เครือข่ายนักสร้างสุของค์กรภาครัฐ

Check in  ความสุข แนะนำตัว

Generation Sharing & Future Foresight รับฟัง แลกเปลี่ยน บทเรียน  

ประกาศรางวัลจัดบูธนิทรรศการดีเด่น ภายใต้ Theme
Journey of Happy Workplace: เส้นทางแห่งความสุขที่เดินร่วมกัน

 

QR Code :
QR Code