26 กันยายน 2023

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชนฯ

กำหนดการ

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการ

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน และ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนสุขภาพแรงงานนอกระบบ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

โดย ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

ผู้จัดการโครงการฯ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.10 – 09.15 น. กล่าวเปิดโครงการฯ

โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

09.15 – 09.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการขับเคลื่อนงานอาชีวอนามัย หนุนเสริมระบบ

บริการสุขภาพปฐมภูมิ

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส.

09.45 – 10.00 น. พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนสุขภาพแรงงานนอกระบบ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
10.00 – 10.30 น. เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. เวทีเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ: บทบาทความท้าทายและการต่อยอดของภาคีเครือข่าย”

ผู้ร่วมเสวนา

– ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอเมืองลำพูน

(นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และ ผู้อำนวยกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน)

– ประธานชมรมเฟอร์นิเจอร์ตำบลบ้านม้า

– ผู้แทนจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลำพูน

ผู้ดำเนินการเสวนา นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล โรงพยาบาลลำพูน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. กิจกรรม Show and share นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย ผู้แทนจาก 6 กลุ่มอาชีพ

ดำเนินรายการ โดยบุคลากรสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 17 แห่ง ในอำเภอเมือง

จังหวัดลำพูน

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. สรุปถอดบทเรียนและแนวทางการขยายผลต่อในพื้นที่

โดย นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล โรงพยาบาลลำพูน

15.30 – 16.00 น. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
16.00 น. ปิดการประชุม

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

QR Code :
QR Code