25 มีนาคม 2024

Time

2:00 pm - 4:30 pm
แชร์

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย

กําหนดการ

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

14.00 – 15.30 น. รู้จักและร่วมผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์และชุมชนปลอดภัย

ดําเนินการโดย นพ.ไผท สิงห์คํา และคุณวรรณี มีขวด

15.30 – 15.45 น. การบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาการบาดเจ็บและการตายของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
15.45 – 16.00 น. สรุปประชุม
16.00 – 16.30 น. นโยบายและแนวทางสสส.ในการสนับสนุนการลดการบาดเจ็บและตายจากใช้จักรยานยนต์ และปิดประชุม

โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

QR Code :
QR Code