16 พฤษภาคม 2024

Time

9:30 am - 1:00 pm
แชร์

แถลงข่าว โครงการวิจัยการคาดประมาณประชากรหลากหลายทางเพศ และสถานการณ์ชีวิตและสุขภาพของ LGBTQ+

กำหนดการ

แถลงข่าว โครงการวิจัยการคาดประมาณประชากรหลากหลายทางเพศ

และสถานการณ์ชีวิตและสุขภาพของ LGBTQ+

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 13.00 น.

ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

09.30 – 10.30 น. ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ
10.30 – 12.00 น. การแถลงข่าวความสำคัญของการจัดทำโครงการวิจัยการคาดประมาณประชากรหลากหลายทางเพศ และสถานการณ์ชีวิตและสุขภาพของ LGBTQ+

1. คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

2. คุณกาญจนา ภู่มาลี ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ

3. ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ผู้แทนคณะทำงานวิชาการพัฒนาวิธีการคาดประมาณฯ

4. คุณวาดดาว ชุมาพร ผู้แทนภาคประชาสัมคมด้านประชากรเพศหลากหลาย

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

QR Code :
QR Code