31 สิงหาคม 2022

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าว การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ลดการบริโภคเกลือโซเดียม” ในประเทศไทย

กำหนดการแถลงข่าว

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ลดการบริโภคเกลือโซเดียม” ในประเทศไทย

โดย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ประจำปี 2565

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

 

10.00 – 10.30 น.        ลงทะเบียนสื่อมวลชนและรับของที่ระลึก

10.35 – 10.40 น.        พิธีกร โดย ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ

แถลงข่าว การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ลดการบริโภคเกลือโซเดียม” ในประเทศไทย ปี 2565

10.40 – 10.50 น.       บทบาท สสส. กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการป้องกัน

กับนโยบายการลดบริโภคเค็ม โดย

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.50 – 11.00 น.       นโยบายเกณฑ์ปริมาณโซเดียมสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร โดย

รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

11.00 – 11.10 น.       เป้าหมายระดับโลก (Global Target) ในการลดบริโภคโซเดียมลง 30%

และการสนับสนุนของ WHO เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย โดย

พญ.โอลิเวียร์ ไนเวรัส (Dr.Olivia Nieveras) Medical Officer, NCDs องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

11.10 – 11.20 น.       แนวโน้มปริมาณโซเดียมและลักษณะทั่วไปของอาหารกึ่งสำเร็จรูป

ที่จำหน่วยในประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2564 โดย

นพ.ชนาธิป ไชยเหล็ก นักวิจัยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11.20 – 11.30 น.       การจัดการอาหารสุขภาพในโรงพยาบาล โดย

น.อ.หญิง พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

11.30 – 11.40 น.       โครงการลดเค็มเลือกได้ (การอบรมเพื่อพัฒนาเมนูอาหารลดโซเดียมแก่ผู้ประกอบการ)

โดย ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ นักวิชาการด้านอาหาร

11.40 – 11.50 น.       โครงการจัดทำ web-based interactive chechklist and data storytelling

(ลิ้นของคุณด้านชาแค่ไหน?) โดย

พญ.ศศิธร คุณูปการ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

11.50 – 12.00 น.       โครงการสำรวจปริมาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ประเภทผงปรุงรส

โดย คุณวาสนา นาราศี นักโภชนาการชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

12.00 น.                              สื่อมวลชนซักถาม และถ่ายภาพร่วมกัน

จบงานและรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชิวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code