18 มกราคม 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าวโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

กำหนดการ

งานแถลงข่าวโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 201 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

และระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน/ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมรับอาหารว่างและของที่ระลึก
09.30 – 09.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและแนะนำกำหนดการ

โดย นางสาวปุญชรัศมิ์ รุ่งโรจน์ทรัพย์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

09.40 – 09.45 น. รับชมวิดีทัศน์สื่อการเรียนรู้ทักษะการขับขี่ปลอดภัย

โดย โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

09.45 – 09.50 น. กล่าวต้อนรับ

โดย ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.

09.50 – 10.00 น. กล่าวเปิดงาน

โดย รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน

ในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

10.00 – 11.30 น. เสวนาการสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

1. รับชมวิดีทัศน์นำเสนอภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

โดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

2. บทบาทของ สสส. บทบาทของ สสส. ในการสนับสนุนการการลดอุบัติเหตุในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

โดย ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3. บทบาทของ ศปถ.กทม. ในการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง และกลุ่มไรเดอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดย นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

4. บทบาทของ SCG และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อการเสริมสร้างทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย

โดย ผู้แทนบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

5. บทบาทของบริษัทกลางฯ ในการจัดการระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ

โดย คุณประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ดำเนินรายการและสรุปประเด็น โดย นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและรองประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด

11.30 – 12.00 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code