27 เมษายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
แชร์

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและกลไกพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย

กำหนดการ
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบการให้คําปรึกษาและกลไกพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.30 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
09.30 – 10.00 น.     พิธีกรกล่าวแนะนำรายละเอียดภายในงาน ภาพบรรยากาศ
   การประชาสัมพันธ์ช่องทางการสมัครสมาชิก และลำดับพิธีการแถลงข่าว
   – รับชมวีดีทัศน์สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองเด็ก
10.00 – 11.00 น.     พิธีกรกล่าวนำก่อนการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ
– รับชมวีดีทัศน์แนะนำ Website : OSCC Consulting และระบบให้คำปรึกษา และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
– กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ
โดย นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– กล่าวเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและกลไกพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กของกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย
โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– ร่วมเปิดตัวโครงการฯ
 โดย
• นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
• นางจินตนา จันทร์บํารุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
• นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สสส.)
11.00 – 11.15 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน/เดินชมนิทรรศการภายในงาน
11.15 – 11.30 น.     ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
11.30 – 12.30 น.     เสวนา เรื่อง “Now & Then in Child Protection Thailand”
โดย
1. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
2. อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
3. ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สสส.)
4. ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
ดำเนินรายการโดย รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.30 น.                 ปิดงานแถลงข่าว
หมายเหตุ
1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างงานแถลงข่าว
2. กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
QR Code :
QR Code